Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”. Завантажити.

Звіт про рух грошових коштів містить значну кількість інформації, що пов’язана із готівковими операціями. Ця інформація є особливо цінною для фінансових аналітиків, які повинні визначити реальну ефективність діяльності підприємства, а не просто оцінити динаміку показників, поданих в звіті про фінансові результати.

Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) завантажити безкоштовно

Більшість підприємств України складають звіт про рух грошових коштів прямим методом. Завантажити її в форматі EXEL можна тут:

Звіт про рух грошових коштів прямим методом відрізняється від непрямого формуванням грошового потоку операційної діяльності. При визначенні чистого грошового потоку операційної діяльності прямим методом використовуються надходження та витрачання коштів за структурою фінансових результатів.

Стаття Код рядка
1 2
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків та зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отриманих субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців та замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Зобов’язань з податків і зборів 3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на сплату повернених авансів 3140
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження відпродажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати некотрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод) – завантажити безкоштовно

Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів” непрямий метод  активно використовувалася в обліковій практиці, однак даний метод складання звітності є більш складним. Для аналітиків більш зрозумілим є прямий метод складання звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів непрямим методом має особливу структуру розрахунку чистого операційного грошового потоку. При визначенні враховуються зміни у капіталі підприємства, а саме: зміна кількості запасів, заборгованості тощо.

Форма №3 непрямим методом xls – доступна у безкоштовному файлі.

Стаття Код рядка
1 2
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованотсі за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Збільшення (зменшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580
Сплачені відсотки 3585
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195