Звіт про рух грошових коштів містить значну кількість інформації, що пов'язана із готівковими операціями. Ця інформація є особливо цінною для фінансових аналітиків, які повинні визначити реальну ефективність діяльності підприємства, а не просто оцінити динаміку показників, поданих в звіті про фінансові результати.

Звіт про рух грошових коштів

За прямим методом

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків та зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отриманих субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців та замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці3105
Відрахувань на соціальні заходи3110
Зобов'язань з податків і зборів3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118
Витрачання на оплату авансів3135
Витрачання на сплату повернених авансів3140
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118
Витрачання на оплату авансів3135
Витрачання на оплату повернення авансів3140
Витрачання на оплату цільових внесків3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контактами3150
Витрачання фінансових установ на надання позик3155
Інші витрачання3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів3260
Виплати за деривативами3270
Витрачання на надання позик3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280
Інші платежі3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
власного капіталу
3300
Отримання позик3305
Надходження відпродажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355
Витрачання на сплату відсотків3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370
Витрачання на виплати некотрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375
Інші платежі3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415

Звіт про рух грошових коштів

За непрямим методом

СтаттяКод рядкаНадходженняВидаток
1234
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованотсі за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Збільшення (зменшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованотсі за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань3567
Сплачений податок на прибуток3580
Сплачені відсотки3585
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017