Санаційний аудит на підприємствах електронної комерції

Одним із найефективніших способів удосконалення роботи підприємства електронної комерції є пошукова оптимізація сайту, що дозволяє стимулювати грошові потоки.  Вона включає ряд заходів по удосконаленню інформування клієнта, що можуть поєднувати не тільки покращення рівня конверсії, але і рівня відвідуваності веб-проекту.  Дані роботи повинні бути постійними та регулярними.  Окрім цього існує ряд проблем, які  є характерними не тільки для підприємств електронної комерції, але і для будь-якого бізнесу. Неграмотне управління проектами виражається нераціональним витрачанням коштів. Не менш важливою загрозою є проблема корпоративної культури на підприємстві та робота з клієнтами. Оцінка потрібності готової продукції,  послуг чи сервісів свідчитиме про перспективу розвитку бізнесу.

Список літератури

 1. Про електронну комерцію. Верховна Рада України; Закон від 03.09.2015 № 675-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19
 2. Про інформацію. Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 № 2657-XII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 3. James P. Strong. Cash is King- The Importance of Cash Flow Management // http://www.theacagroup.com/cash-is-king-the-importance-of-cash-flow-management/
 4. Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of e-Commerce companies // International scientific conference. Anti-crisis management: state, region, enterprise. – 2017, November 17th.- Le Mans: Le mans University, faculty of law, economics and management.
 5. Kostiuk-Pukaliak Oksana. An Assessment Methodology for e-Commerce / E-Commerce [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://e-kom.net/2018/01/15/assessing-the-technical-and-financial-performance-of-e-commerce-business/
 6. Robert Toru Kiyosaki. (2000). Cashflow Quadrant: Rich Dad’s Guide to Financial Freedom.
 7. Van Horne, James C. Fundamentals of financial management / James C. Van Horne, John M. Wachowicz. – 13-th ed.p.cm. – Harlow: Pearson Education Limited, 2009. – 719p.
 8. Бланк И.А. Управление денежными потоками.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: Ника-Центр, 2007.- 752 с, с. 194-214
 9. Бондарчук М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с.
 10. Вейкрута Л.  Аналіз  рівномірності,  синхронності  та збалансованості грошових потоків підприємства / Л. Вейкрута // Вісник Львівського університету. – 2008. –Вип. 40. Серія екон. – С. 65–69.
 11. Деменіна О. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – No 7. – С. 14–18.
 12. Керанчук Л. С. Методи оптимізації грошових потоків підприємства / Л. С. Керанчук, В. В. Руденко. – Вінниця : Вінницький торговельно-економічний інститут КНТеУ, 2010.
 13. Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній; За ред. пров. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб.і.доп. – К.: Знання, 2008.-487
 14. Kostiuk-Pukaliak Oksana. The development of e-Commerce in Ukraine/ E-Commerce [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://e-kom.net/2018/01/14/the-development-of-e-commerce-in-ukraine/
 15. КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков B.C., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства/ видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с., с. 365-367
 16. Костюк-Пукаляк, О.М. Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. науковий журнал . – 2017. – №3 (31). – С.46-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No3/46.pdf.
 17. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
 18. Крюкова І.О., Свірідова М.С. Сучасні методичні підходи до оцінки грошових потоків підприємства / Науковий вісних Міжнародного гуманітарного університету. 2016. – №21 – с.144-148
 19. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: [навч.посіб.] / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2004. – 324с.
 20. Подольська В.О. Фінансовий аналіз : [Навч. посіб.] / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488с.
 21. Сизых, Д.С., Сизых, Н.В. Коэффициенты денежных потоков компании: оценка, анализ и практическое применение [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2016. – №12 (94). – С.31. – Режим доступу до журн.: http://uecs.ru/uecs-94-942016/item/4198-2016-12-13-11-34-46
 22. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

 

ЗМІСТ

Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Розробка інструментарію контролінгу на підприємствах електронної комерції

Напрями виходу електронної комерції з кризи