Класифікація грошових потоків за просторовим виміром

Грошові потоки по підприємству в цілому

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи витрачання у русі) що генерується на всіх рівнях підприємства в результаті усіх видів діяльності. Даний вид грошового потоку говорить про загальне вартісне вираження продуктивності підприємства.

Грошові потоки по підрозділу (цеху)

Великі та середні підприємства свою діяльність розділяють за відділеннями, підрозділами, центрами відповідальності, цехами. На кожному із даних підрозділів відбувається своя певна генерація грошового потоку. Таким чином, грошові потоки по підрозділу – це рух грошових коштів, що відбувається в процесі діяльності окремої організаційної структури: підрозділу, цеху, відділу та ін. Потреба у визначення даного грошового потоку виражається необхідністю оцінки ефективності роботи на всіх рівнях організаційної структури підприємства.

Грошові потоки по певному обсягу робіт

На будь-якому підприємстві відбувається збір інформації про рух коштів за різними видами діяльності. Так, навіть мале чи одноосібне підприємства, що займається торгівлею, фіксує рух грошових коштів з реалізації певного виду продукції. Такий облік дозволяє більш ефективно розпоряджатися фінансовими ресурсами та спрямовувати їх для розвитку більш прибуткових видів діяльності. Таким чином, грошові потоки по певному обсягу робіт – це рух грошових коштів, який відбувається на підприємстві у результаті виконання певних робіт чи послуг, чи на окремому етапі їх виконання.

Грошові потоки звичайної діяльності

Звичайною є будь-яка основна діяльність підприємства, отже грошові потоки звичайної діяльності – це рух коштів, який відбувається у результаті основної діяльності. В свою чергу, звичайна діяльність поділяється відповідно до стандарту бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати” на операційну, фінансову та інвестиційну. Необхідно зазначити, що до звичайної діяльності відноситься рух коштів в результаті списання курсових різниць, списання знецінених запасів, штрафів та інших видів санкцій за порушення податкового законодавства.

Грошові потоки надзвичайної діяльності

Надзвичайною діяльністю підприємства є ті операції, які відбуваються вкрай рідко, за звичай в результаті якоїсь певної події, що може вплинути на зміну вартості майна, формування додаткових витрат та інше. До таких подій можна віднести військові дії, наводнення чи інші стихійні лиха, пожежі, аварії на підприємстві тощо. Такі події повинні враховуватись під час визначення результативності підприємства, вони можуть формувати не тільки від’ємний, але і додатній потік коштів. Грошові потоки надзвичайної діяльності – це рух коштів, що виникає в результаті подій, які не можна віднести до звичайної діяльності підприємства.

Грошові потоки від електронної діяльності

В період стрімкого розвитку електронної комерції слід відокремлювати її в окремий вид діяльності, незалежно від того, що вона часто є доповненням до основної діяльності, хоче може здійснювати як незалежний метод отримання прибутку. Грошові потоки від електронної діяльності мають свої особливості: по-перше, вони здійснюються в електронній валюті; основним активом, який генерує грошовий потік є нематеріальні активи, об’єкти інтелектуальної вартості, що мають свою специфіку формування вартості; по-третє, відповідно до законодавства, даний грошовий потік оподатковується тільки тоді, коли він виводиться з електронного в готівковий чи безготівковий. Таким чином, грошові потоки від електронної діяльності – це рух коштів, що відбувається в результаті здійснення електронної комерції.

Грошові потоки від необоротних активів

До необоротних активів підприємства відносяться нематеріальні активи, основний капітал, капітальні інвестиції та інші довгострокові активи, що мають період використання більше одного року. Як і будь-яке майно, такі активи генерують рух коштів. Таким чином, грошові потоки від необоротних активів – це рух коштів, що відбувається в результаті зміни вартості (збільшення чи зменшення) необоротних активів підприємства. Позитивний грошовий потік відбувається в результаті реалізації майна підприємства, а від’ємний у результаті придбання. За даним рухом коштів можна також формувати показник чистого грошового потоку від необоротних активів для визначення ефективності їх функціонування.

Грошові потоки від поточних активів

До поточних активів, або оборотних активів, слід відносити запаси, готівкові та безготівкові кошти, дебіторську заборгованість та інші види оборотних активів. Рух даних активів здійснює господарську діяльність на більшості підприємств і є основою для генерації грошових потоків. Грошові потоки від поточних активів – це рух коштів, який відбувається у результаті зміни вартості обігових коштів підприємства. Позитивний грошовий потік від поточних активів утворюється в результаті реалізації запасів, надходжень грошей в касу та на розрахункові рахунки, повернення коштів у касу підзвітними особами та ін. Від’ємний грошовий потік від поточних активів формується через оплату за сировину та товари, виплату коштів підзвітним особам та зовнішнім постачальникам продукції та ін.

Внутрішні грошові потоки

Генерування грошових потоків відбувається всередині підприємства. В подальшому ці кошти можуть бути спрямованими на використання в межах компанії або виводитись назовні. Внутрішній грошовий потік – це потік грошовий коштів, що відбувається в межах підприємства. До таких грошових потоків слід віднести всі грошові надходження, що генеруються у результаті внутрішньої взаємодії ресурсів. До таких можна віднести повернення коштів в касу підзвітними особами, внесення коштів засновниками – це формування внутрішнього додатного грошового потоку. Також сюди слід віднести взаємні розрахунки із персоналом, власниками та засновниками, рух коштів в межах роботи різних підрозділів чи дочірніх організацій. Як правило, внутрішній грошовий потік підприємства є незначним в загальній сумі грошових потоків.

Зовнішні грошові потоки

Даний грошовий потік становить більшу частину сукупного потоку коштів на підприємстві. Саме завдяки зовнішнім потокам відбувається основна діяльність підприємства, що базується на постачанні виробничих фондів, сировини, матеріалів, запчастин, знань, додаткових фінансових ресурсів тощо і передачі їх споживачам – зовнішнім суб’єктам. Зовнішній грошовий потік – це потік коштів, що надходить із зовнішнього середовища підприємства, проходить процес обміну та розподілу, і виходить знову у зовнішнє середовище. Він є основою функціонування будь-якого підприємства.

 

Класифікація грошових потоків