Класифікація грошових потоків за політикою управління

Пріоритетний грошовий потік

Пріоритетними завданнями для будь-якої компанії є витрати комерційного змісту, які повинні бути здійсненими в першу чергу. В основному, це ті витрати, нездійснення яких може призвести до погіршення фінансового стану підприємства – це оплата податків, комунальних платежів, процентів за кредитами, повернення боргів, оплата штрафів та інші. В окремих випадках це також може бути грошовий потік, пов’язаний із виплатою заробітної плати чи закупкою сировини чи обладнання. Пріоритетний грошовий потік – це від’ємний грошовий потік, який направлений на вирішення першочергових завдань підприємства, невирішення яких може привести до негативних фінансових наслідків.

Другорядний грошовий потік

Даний грошовий потік можна назвати дискреційним, тобто не обов’язковий. Це такі грошові потоки, без яких діяльність підприємства не зменшить своїх обсягів. До таких видів грошових потоків можна віднести фінансові витрати, пов’язані із придбанням акцій чи інших видів цінних паперів, поглинанням інших компаній. Деякі автори вважають, що даний грошовий потік може бути вираженим вільним грошовим потоком – тобто таким залишком вільних грошей, що залишаються після інвестування в додаткові вкладення. Отже, другорядний грошовий потік – це додатковий грошовий потік, який підприємство може отримати від фінансової та інвестиційної діяльності, не пов’язаної із теперішнім родом занять підприємства.

Регульований грошовий потік

Регулювання грошових потоків заключається в можливості змінити їх відповідно до бажань апарату управління. Це, для прикладу, може бути зміна надходження грошових потоків через впровадження продажу товарів за допомогою споживчих кредитів або випуск акцій, можливість вибору пріоритетних напрямів фінансування та ін. Регульований грошовий потік – це такий потік коштів, який може бути повністю або частково змінений за ініціативою апарату управління. Можливість регулювання грошових потоків свідчить про те, що підприємство зможе складати плани та прогнози на наступні звітні періоди.

Нерегульований грошовий потік

В цілому будь-який зовнішній грошовий потік не може бути повністю регульованим. Надходження підприємства залежить від багатьох чинників, і можливості регулювати їх часто нема, є тільки можливість пристосувати виробництво під потік даних коштів. Те саме стосується витрачання коштів, оскільки витрати залежать від обсягів поступлень. Нерегульований грошовий потік – це потік коштів, який апарат управління без негативних наслідків регулювати не може ні в часі, ні за обсягом. Взагалі нерегульованими грошовими потоками є витрачання коштів на сплату податків, різного роду заборгованостей, штрафів і т.д.

Легітимний грошовий потік

Діяльність підприємств, що відповідає стандартам та нормативно-правовим актам країни, в якій підприємство її здійснює, генерує легітимний грошовий потік – це такий потік коштів, який відповідає чинному законодавству, стандартам, нормативно-правовим документам на даний момент часу. Створення легітимного грошового потоку дозволяє підприємству бути впевненому в законності здійснення своєї діяльності і мати можливість планування її розвитку в довгостроковому періоді. Це стосується не тільки вибору законного напрямку комерційної діяльності, але і ведення легітимного облікового процесу, який не зменшує розмір оподаткування підприємства.

Тіньовий грошовий потік

Основними принципи організації тіньової економіки є здійснення такого виду діяльності, який має можливість не оплачувати або оплачувати в неповній сумі податкові та інші види бюджетних зобов’язань. Таким чином, тіньовий грошовий потік – це такий потік грошових коштів, який зменшує зобов’язання за податками і неподатковими платежами, або виникає в результаті незаконної діяльності підприємства – такої, що не відповідає чинному законодавству України. Для прикладу, це може бути діяльність підприємства, що здійснюється без відповідної дозвільної документації, ліцензій та сертифікатів та ін.

Високоризиковий грошовий потік

Будь-яка діяльність підприємства супроводжується ризиками. Чим більш прибуткове підприємство, тим більшими ризиками супроводжується його діяльність, оскільки високі прибутки завжди супроводжуються великими вкладеннями капіталу або часу персоналу, який також має грошову оцінку. Як правило, високоризиковими проектами є інвестиційні проекти в виробництво нової продукції. На діючих підприємствах вони пов’язані із диверсифікацією виробництва або фінансовими вкладеннями в акції нових підприємств. Високоризиковий грошовий потік – це потік коштів від’ємного характеру, що має високу ймовірність неповернення коштів, однак характеризується високим рівнем доходності.

Низькоризиковий грошовий потік

Підприємство, що стабільно здійснює діяльність і повинно її підтримувати, має постійні витрати, які мають низькоризиковий характер. Низькоризиковими вкладеннями, як правило, не мають високої прибутковості. Підприємство також може здійснювати додаткові вкладення в розширення збуту: це нарощування матеріальної бази чи збільшення штату працівників. Якщо ця діяльність не стосуватиметься розробки нової продукції, то вона не матиме ризикового характеру. Таким чином, низькоризиковий грошовий потік – це потік коштів від’ємного характеру, що має низьку ймовірність неповернення, і характеризується низьким чи середнім рівнем доходності.

Релевантний грошовий потік

Релевантність є мірою отримання результату, що відповідає бажаному. В підприємницькій діяльності бажаним результатом діяльності є наявність позитивного чистого грошового потоку, який виникає після здійснення серії від’ємних потоків коштів в розвиток діяльності. Релевантні грошові потоки є типовими для стандартних інвестиційних проектів. Отже, релевантний грошовий потік – це позитивний залишок грошових коштів, який закономірно виникає в результаті витрачань коштів, що пов’язані із розвитком підприємства.

Нерелевантний грошовий потік

Якщо підприємство не отримує очікуваного надходження коштів після їх витрачань, то це свідчить про неефективність інвестиційного проекту на певному його етапі. Нерелевантний грошовий потік – це такі залишки коштів, які характеризуються невідповідністю очікувань від інвестиційних грошових потоків, і які мають нестійний характер. Нерелевантний грошовий потік формується в результаті незакономірного чергування отримання додатного чи від’ємного грошових потоків. Нерелевантний грошовий потік певною мірою пов’язується із високоризиковими грошовими потоками, поведінку яких також важко передбачати.

Класифікація грошових потоків