Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром

Короткострокові грошові потоки

Як правило, короткострокові грошові потоки – зобов’язання та платежі є такими, що повинні здійснитися в межах одного року. Отже, короткострокові грошові потоки – це потік коштів для здійснення поточної операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності, який проходить з моменту поступлення коштів і до моменту їх виведення протягом одного року. Як правило, такий грошовий потік пов’язується із поточними операціями підприємства, що стосуються реалізації продукції, придбання товарів, виплат зобов’язань перед підприємством та державою, інших адміністративних та комерційних витрат підприємства.

Довгострокові грошові потоки

Довгостроковими вкладення проводяться з метою формування основного капіталу підприємства, вони націлені на розвиток підприємства, збільшення його вартості. Довгострокові грошові потоки – це потоки коштів з здійснення інвестиційної, фінансової та операційної діяльності, які тривають з моменту їх введення до моменту їх виведення більше року. Як правило, довгостроковими грошовими потоками є внески засновників у формування капіталу, вони виражаються статутним чи пайовим капіталами, довгостроковими позиками чи вкладеннями в оновлення обладнання, закупку приміщень та ін.

Минулі грошові потоки

Грошові потоки можна досліджувати в розрізі за часом. Потоки коштів, які відбувалися раніше, дають можливість оцінити їх загальну тенденцію, структуру і дати можливість складати прогнози руху грошових коштів в майбутньому за умови стабільності зовнішнього середовища. Дані про минули грошові потоки фіксуються в фінансовій та управлінській звітності, вони можуть бути досліджуваними за рік, квартал чи місяць у розрізі за видами діяльності та центрами відповідальності. Минулі грошові потоки – це потоки коштів, визначені на певний момент часу, що відбувалися до теперішнього часу.

Теперішній грошовий потік

Деколи на підприємствах виникає необхідність визначити грошовий потік на теперішню дату. Це величина грошового потоку – залишку грошових коштів від здійснення всіх видів діяльності, який виникає на підприємстві в даний момент часу. Теперішній грошовий потік можна визначати за різними видами діяльності, за певним обсягом виконаних робіт, за центрами відповідальності. Отже, теперішній грошовий потік – це залишок грошових коштів, що сформувався від здійснення діяльності в даний момент часу. Визначений грошовий потік у фінансовій звітності є теперішнім тільки на дату її складання.

Майбутні грошові потоки

Майбутні грошові потоки – це плановані чи прогнозовані потоки коштів, які відбуватимуться в майбутніх періодах. Планування грошових потоків проводиться на основі динаміки та структури минулих грошових коштів, що відбувалися за декілька останніх років. Дослідження їх динаміки, синхронності, структури дозволяє складати планові показники, що мають високу ймовірність настання. Майбутні грошові потоки не завжди можна передбачити чи спланувати – це залежить від виду діяльності підприємства, зовнішніх факторів, що впливають на нього, та стійкого внутрішнього середовища, яке формується фінансовими, трудовими ресурсами та технічним забезпеченням.

Повністю передбачувані грошові потоки

Передбачати поведінку грошових потоків можна повністю тільки в умовах стабільного макросередовища і добре налагодженої системи менеджменту на всіх рівнях. В умовах нестабільного економічного середовища передбачити повністю всі види грошових потоків неможливо, однак можна передбачити окремі види грошових потоків, які повинні відбуватись згідно до поточного плану діяльності компанії. Отже, повністю передбачувані грошові потоки – це такий потік коштів, суму та динаміку якого можна спрогнозувати в майбутньому з високою ймовірністю. Основою для висновку про передбачуваність грошового потоку є стійка динаміка та структура грошових потоків в минулих періодах.

Недостатньо передбачувані грошові потоки

Будь-яке планування повинно включати фактори ризиків та чинників, які можуть відмінити планове настання події і зробити прогноз грошових потоків недостатньо передбачуваним. Наявність таких факторів є ознакою нормального ринкового середовища, в якому в будь-який момент часу можуть відбуватись непередбачувані зміни.
Недостатньо передбачувані грошові потоки – це такий потік коштів, при якому неможливо повною мірою спрогнозувати вартість, динаміку та структуру грошового потоку через врахування факторів, які можуть вплинути на діяльність підприємства. Ознакою такого грошового потоку є відносно стійкий та регулярний потік коштів в минулому, що дає можливість зробити припускати повторюваність такого циклу в майбутньому із врахуванням факторів ризику.

Непередбачувані грошові потоки

В умовах нестійкого економічного стану та невивченого ринкового середовища підприємство, що має недостатньо врегульований фінансовий менеджмент не може передбачати власні грошові потоки. Як правило, неможливість до передбачення з’являється в умовах браку інформації, або недостатнього її опрацювання. Таким чином, непередбачуваний грошовий потік – це такий потік коштів, який в умовах недостатності інформації менеджмент організації передбачити не може. Такий грошовий потік може виникнути під час випуску експериментальних видів продукції або розробки певних послуг, які не мали аналогів в минулому.

Прогнозовані грошові потоки

На можливість прогнозування впливає багато факторів, більшою мірою вплив мають зовнішні фактори, до яких підприємство може тільки пристосуватись, але ніяк не змінити їх. Прогнозовані грошові потоки – це такі потоки грошових коштів, які більшою мірою сформовані передбаченнями, що відбулися на основі минулої діяльності підприємства та прогнозування впливу факторів на грошові потоки. Прогнозувати грошові потоки можна і в умовах неповністю стабільного зовнішнього середовища, однак для цього необхідно розглядати декілька варіантів прогнозування з врахуванням різних факторів впливу на діяльність підприємства.

Непрогнозовані грошові потоки

В будь-який момент часу може відбутись ситуація, коли підприємство зможе отримати непрогнозований грошовий потік. Такі ситуація можна вважати форсмажорними або такими, які відбулися без можливості їх прогнозування через брак інформації. Непрогнозовані грошові потоки – це рух коштів, що сформувався на підприємстві внаслідок непередбачуваних явищ та факторів впливу. Грамотне фінансове управління повинно враховувати можливість непрогнозованих грошових потоків, які, за звичай, є від’ємними, і формувати резерви грошових коштів, якими можна зменшити вплив непрогнозованих явищ на майбутню діяльність підприємства.

Класифікація грошових потоків