Історія створення звіту про рух грошових коштів

Формально, необхідність у визначенні грошового потоку була зафіксованою в 1988 році в США. Однак до цього часу, в тій чи іншій формі, підприємства практикували підсумовувати показники руху грошових потоків. Зокрема, в 1963 році Американська залізнодорожна компанія “Північно-Центральна Залізниця” опублікувала підсумки фінансових транзакцій, в яких, окрім звіту про прибутки та витрати, було включено звіт про рух грошових коштів, що виражався у формі фіксування надходжень, витрат та залишку грошових коштів у касі.

На той час було прийнято прирівнювати обігові кошти до готівки. Очевидно це зумовлювалося швидкістю ліквідності даних активів. Це робилося для того, щоб порівняти швидколіквідні активи із швидколіквідними зобов’язаннями, якими сьогодні є короткострокові зобов’язання за внутрішніми та зовнішніми розрахунками.

Це був перший звіт, в якому фіксувалася мета управління потоками грошових коштів через їх ліквідність.

Однак ще раніше, в 1902 році, компанія США “United States Steel Corporation” показала у своїй звітності показник, який показав зміну оборотних активів. Він розраховувався зменшенням оборотних активів на суму поточних зобов’язань. Сьогодні цей показник виражений показником Working Capital (WC) або Net Working Capital (NWC). Такий показник став досить затребуваним на фінансовому ринку, тому його почали включати до звітності після 1920 року. У 1971 році спілка Accounting Principles Board (APB, тепер входить до складу Generally Accepted Accounting Principles GAAP) розробила рекомендації №19, в яких була пропозиція такий звіт включити до обов’язкової фінансової звітності. У той час цей звіт мав назву “Звіт про зміни у фінансовому стані”.

Однак даний звіт не став популярним і його практично не практикували компанії. Тільки 10% із 500 компаній в 1980-му році складали за результатами діяльності такий звіт, а інші продовжували просто рахувати показник “Чистий робочий капітал”, однак з ростом активності бізнесу та розвитком фінансової діяльності виникла необхідність у відображенні руху готівки. До 1985 року 70% компаній почали самостійно виводити рух готівкових коштів.

Організація Financial Accounting Standards Board (FASB) розробила концепцію фінансової звітності №5, в якій було встановлено, що звіт про рух грошових коштів має стати частиною фінансової звітності. Наприкінці 1987 року FASB оприлюднила рішення №95, а, відповідно, рекомендації APB №19 втратили свою чинність. Замість того, щоб рахувати показники робочого капіталу чи показувати в довільній формі рух готівки, організація закликала стандартизувати звіт про грошові потоки.

У порівнянні із появою обліку близько 500 років тому, що базується на подвійному записі, звіт про рух грошових коштів є молодим. Це деколи складає враження, що він не є настільки важливим, як перші дві форми фінансової звітності. До цього часу багато книжок з бухгалтерського обліку згадують про методику обліку аналізу грошових потоків в самому кінці. Мало того, більшість книг економічного аналізу побудовані на традиційній оцінці діяльності підприємства за балансом та звітом про фінансові результати.

Це особливо спостерігається у вітчизняній економічній літературі. Більшою мірою це пов’язано із тим, що в той час, коли значення грошових потоків тільки набувало популярності в США.

В Україні даний звіт включили до списку фінансового в 1999 році, відповідно до положення від 31.03.1999 №87 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

До 1988 року бухгалтери вираховували рух коштів, виходячи із облікової інформації та даних звіту про фінансові результати. Для прикладу, для розрахунку фінансового здоров’я компанії використовувався такий показник як EBITDA – дохід до сплати дивідендів, податків та без амортизаційних відрахувань. В цілому такий показник показував готівкову частину прибутку, тому багато економістів не розуміли, для чого ще потрібно рахувати грошові потоки. Однак, час показав, що це необхідно для того, щоб показати сучасний стиль управління, добру фінансову обізнаність та підтвердити власні амбіції щодо професійної діяльності та зацікавленість у розвитку компанії.

Література

History of the cash flow statement [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://www.sfu.ca/~poitras/cash-flow-stmt history.pdf