Дослідники грошових потоків

Грошові потоки досліджують багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Вітчизняними фінансистами останнім часом мало видається актуальних підручників та монографій, в яких висвітлюються основні положення управління грошовими потоками. Однак фундаментальні праці в українській фінансовій теорії є. Розглянемо основних вітчизняних дослідників грошових потоків.

Бланк Ігор Олександрович

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кошельок Галина Володимирівна

Ясишена Валентина Валеріївна (2011)

Досліджувала грошові потоки у 2011 році, написана кандидатска дисертацію на тему: “Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит”. Автор досліджувала методологію аналізування грошових потоків, в якій запропонувала розглядати показники при аналізі грошових потоків у розрізі за ліквідністю, синхронністю між вхідними та вихідними грошовими потоками, рівномірністю грошових потоків у часі, якістю чистого грошового потоку та достатності чистого грошового потоку, ефективності грошових потоків. Ліквідність грошових потоків розглядається співвідношенням вхідних до вихідних грошових потоків, для визначення синхронності грошових потоків використовується метод кореляції, а для рівномірності – коефіцієнт середньоквадратичного відхилення грошових потоків. Якість чистого грошового потоку розраховується співвідношенням чистого прибутку до чистого грошового потоку, а ефективність співвідношенням чистого грошового потоку до вихідних грошових потоків. Автор виділяє показник достатності грошових потоків, який визначається співвідношенням чистого грошового потоку до суми виплат за боргами, приросту запасів та суми дивідендів. Тобто дослідник вважає, що чистого грошового потоку повинно бути достатньо в першу чергу для виплати інтересів інвесторів та позичальників, а також для фінансування в оновлення запасів. Автор також приділяє велике значення порівнянню дебіторської та кредиторської заборгованості при аналізуванні грошових потоків.

Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.

Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.