Історія створення звіту про рух грошових коштів

Формально, необхідність у визначенні грошового потоку була зафіксованою в 1988 році в США. Однак до цього часу, в тій чи іншій формі, підприємства практикували підсумовувати показники руху грошових потоків. Зокрема, в 1963 році Американська залізнодорожна компанія “Північно-Центральна Залізниця” опублікувала підсумки фінансових транзакцій, в яких, окрім звіту про прибутки та витрати, було включено звіт про рух грошових коштів, що виражався у формі фіксування надходжень, витрат та залишку грошових коштів у касі. Продовжити читання “Історія створення звіту про рух грошових коштів”

Класифікація грошових потоків за методом оцінки

Номінальний грошовий потік

Номінальна вартість грошового потоку встановлюється в момент його формування і визначається сумою затрачених чи отриманих грошових коштів. Вартість номінального грошового потоку використовується при плануванні потоків коштів в майбутньому без прив’язки до можливого впливу інфляції. Таким чином, номінальний грошовий потік – це плановий залишок грошових коштів, які підприємство планує отримати без врахуванням впливу інфляції. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за методом оцінки”

Класифікація грошових потоків за формою

Грошові потоки в національній валюті

Надходження та видатки грошей можуть здійснюватися в різних валютах, в залежності від того, хто є покупцем товарів чи послуг. Якщо діяльність підприємства здійснюється в межах країни, в якій саме підприємство зареєстровано, то грошовий потік воно повинно отримувати тільки в національній валюті. Грошові потоки в національній валюті – це потік грошових коштів, що здійснюється в валюті країни, в якій зареєстроване і здійснює свою діяльність підприємство. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за формою”

Класифікація грошових потоків за політикою управління

Пріоритетний грошовий потік

Пріоритетними завданнями для будь-якої компанії є витрати комерційного змісту, які повинні бути здійсненими в першу чергу. В основному, це ті витрати, нездійснення яких може призвести до погіршення фінансового стану підприємства – це оплата податків, комунальних платежів, процентів за кредитами, повернення боргів, оплата штрафів та інші. В окремих випадках це також може бути грошовий потік, пов’язаний із виплатою заробітної плати чи закупкою сировини чи обладнання. Пріоритетний грошовий потік – це від’ємний грошовий потік, який направлений на вирішення першочергових завдань підприємства, невирішення яких може привести до негативних фінансових наслідків. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за політикою управління”

Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності

Надлишковий грошовий потік

В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових зобов’язань і потреб у ресурсах. Як правило, надлишковий грошовий потік виражається у вигляді додатного чистого грошового потоку. Однак зазначимо, що не завжди додатний залишок грошових коштів свідчить є ознакою надлишкового грошового потоку. В даному випадку ми говоримо про надлишковість в розрізі ліквідності та платоспроможності підприємства.  Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності”

Класифікація грошових потоків за просторовим виміром

Грошові потоки по підприємству в цілому

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи витрачання у русі) що генерується на всіх рівнях підприємства в результаті усіх видів діяльності. Даний вид грошового потоку говорить про загальне вартісне вираження продуктивності підприємства. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за просторовим виміром”

Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром

Короткострокові грошові потоки

Як правило, короткострокові грошові потоки – зобов’язання та платежі є такими, що повинні здійснитися в межах одного року. Отже, короткострокові грошові потоки – це потік коштів для здійснення поточної операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності, який проходить з моменту поступлення коштів і до моменту їх виведення протягом одного року. Як правило, такий грошовий потік пов’язується із поточними операціями підприємства, що стосуються реалізації продукції, придбання товарів, виплат зобов’язань перед підприємством та державою, інших адміністративних та комерційних витрат підприємства. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром”

61 вид грошових потоків

Завдяки здійсненню у часі та просторі господарської діяльності відбувається генерація грошових потоків у різних формах, ефективність яких формується правильною політикою фінансового менеджменту. Продовжити читання “61 вид грошових потоків”

Значення грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України

Генерція грошового потоку є ознакою комерційної діяльності, саме це і формує основне значення грошових потоків для підприємства.

Підвищення ефективності діяльності є постійно актуальним завданням для кожного підприємства. Менеджери організацій повинні регулярно проводити моніторинг ефективності роботи на всіх етапах виробничо-господарського процесу. Це досить клопітка справа, яка вимагає затрат великої кількості трудових та фінансових ресурсів. Щоб мінімізувати свої витрати, досить часто невеликі підприємства відмовляються від аналітичної роботи. Нівелювання потреби в фінансовому аналізі не дозволяє правильно оцінити діяльність, якою вона є в даний момент часу: ефективною чи ні, і якою вона буде через якийсь період. Продовжити читання “Значення грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України”

Фактори впливу на грошові потоки

На будь-які фінансово-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, включаючи грошові потоки, їх динаміку, структуру та стабільність, впливає чимала кількість факторів. Більшість економістів, у тому числі І. Бланк, поділяють їх на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Деякі економісти вважають, що окрім внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, на потік грошей впливають і макроекономічні фактори. Сучасний стан макроекономічного середовища знаходиться в перехідній стадії, що підлягає масштабному впливу процесів євроінтеграції. Цей процес є досить тривалим і характеризується комплексним поєднанням різних передумов для його здійснення та наслідками, що мають як позитивний, так і негативний характер. Даний вплив є відчутним для будь-якого підприємства і для всієї економіки зокрема. Певні наслідки євроінтеграції мають значний вплив на формування та динаміку грошових потоків, деякі менший. Їх чітка ідентифікація дозволить підприємству краще адаптуватись до євроінтеграційних процесів і прийняти рішення щодо зменшення негативного впливу. Продовжити читання “Фактори впливу на грошові потоки”