Cash flow – це? Критичний підхід до визначення

“Підприємці вважають, що найбільше значення для нового підприємства має прибуток. Але насправді він є вторинним. Грошовий потік має більше значення.” – Пітер Друкер (Peter Drucker). Відомий інвестор Роберт Кіосакі вважає, що найважливішим словом у світі грошей є грошовий потік. Другим за важливістю словом є ліверидж. Девід Танг (David Tang) говорить, що найгіршими трьома словами в англійській мові є негативний грошовий потік (negative cash flow). Необхідно зазначити, що багато авторів літератури для бізнесу та довідкової літератури під поняттям “грошовий потік” (cash flow) розуміє “чистий грошовий потік” (net cash flow), при цьому слово (cash flows) в множині в діловій літературі не використовується, оскільки фактично в даній дефініції потреба відсутня через неможливість її грошового виміру.

Однак і в науковій літературі багато науковців погоджуються із твердженням, що cash flow, відображає суть чистого грошового потоку у вузькому сенсі, а в загальному показує рух коштів.

Зокрема вчений Л. Бернстайн вважає, що визначення «грошовий потік» (cash flow) в буквальному сенсі не має змісту, оскільки сам потік визначити неможливо, так як це – постійний рух коштів. До того ж, цей рух коштів може здійснюватися в результаті різних видів діяльності. Дж. К. Ван Хорн вважає грошовий потік (cash flow), потоком не просто грошей, а активів, які придбаваються за рахунок власних та позичених коштів. Він також акцентує на тому, що грошові потоки є безперервним процесом, тому чіткого визначення поняття грошовий потік не надає. Б. Коллас и Ж. Ришар визначають грошовий потік (cash flow) як різницю між притоком та відтоком коштів. Фактично, грошовим потоком вони називають чистий грошовий потік. Розглянемо, як описують суть грошових потоків зарубіжні дослідники.

Іноземні фінансисти вважають, що Cash flow це

Автор (група авторів) Визначення грошових потоків, запропоноване різними авторами
1. Бернстайн Л.А. Твердження “потоки грошових коштів” (cash flow) саме по собі не має відповідного пояснення, тому воно є незмістовним.
2. Ван Хорн Дж.К. Рух грошових потоків (cash flow) фірми представляє собою постійний, безперервний процес.
3. Коллас Б., Рішар Ж. Грошові потоки (cash flow) – різниця між отриманими та виплаченими грошовими коштами за певний період часу.
4. Маршал Дж. Ф. Грошовий потік (cash flow) – сума прибутку після податку і негрошових витрат, які включають такі статті, як списання фіксованих активів, зменшення ресурсів, амортизацію та нематеріальні активи.
5. Джонс Эрнест В бізнесі рух коштів (cash flow) є ключовим фактором його прогресу та успіху. Ми називаємо це потоком грошових коштів.
6. Оксфордський тлумачний словник Грошові потоки (cash flow) – це сума наявних коштів, отриманих чи виплачених підприємством, які часто аналізуються за різними статтями. План руху коштів встановлює всі очікувані в даному періоді платежі та поступлення.
7. МСБУ №7 Грошові потоки (cash flows) – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
8. Wikipedia Грошовий потік (cash flow) описує рух готівкових чи безготівкових коштів.
9. Investopedia Грошовий потік (cash flow) є чистою сумою грошових коштів чи їх еквівалентів, що надходять в бізнес і вибувають з нього.

Таким чином, основна проблематика визначення грошового потоку базується на тому, що фінансисти-бізнесмени намагаються популяризувати фінансовий аналіз і використовують у своїх книжках спрощене поняття (cash flow) для визначення чистого грошового потоку (net cash flow).

Сайт “Wikipedia” подає грошовий потік як опис платежу, що відбувається в даний момент часу – тобто рух грошових коштів, а також зазначає, що поняття використовується в менш конкретному сенсі для визначання коштів, які вкладатимуться в інвестиційний проект. Сайт “Investopedia” визначає грошовий потік як чистий грошовий потік.

З метою уникнення непорозумінь в трактуванні термінології в українській економічній науці, необхідно розділити поняття грошового потоку та грошових потоків. Для цього звернемося до нормативно-правової бази, що регулює питання обліку грошових коштів.

Cash Flow cуть відповідно до міжнародних стандартів обліку

У міжнародному стандарті бухгалтерського обліку №7 надається визначення cash flows (грошові потоки) – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Таким чином, можна стверджувати що грошові потоки – це рух коштів, що відбувається на підприємстві внаслідок його діяльності.

Грошовий потік або cash flow це сума грошей, якою можна оперувати в майбутньому для здійснення термінових платежів. Такої ж думки притримується О. Терещенко, О. Мартякова, І. Єпіфанова, В. Верба.

Розглянемо, як визначають суть грошових потоків вітчизняні дослідники.

Що таке cash flow? Вітчизняні дослідники кажуть:

Автор (група авторів) Визначення грошових потоків, запропоноване різними авторами
1. Терещенко О.О. Cash Flow це рух коштів, критерій оцінки внутрішнього потенціалу фінансування підприємства.
2. Кошельок Г.В. Грошовий потік можна розглядати на різних рівнях: так, на статичному рівні – це кількісне вираження грошей, наявних у розпорядженні суб’єкта (підприємства чи иособи) в даний конкретний момент часу – «вільний резерв».
3. Верба В.А. Грошовий потік – різниця між кількістю отриманих і витрачених грошей
4. Бланк І.О. Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що при здійсненні своєї діяльності будь-яке підприємство створює певний рух грошових коштів у формі їх поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і створює фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків.
5. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств.
6. Бочаров В.В. Грошовий потік включає в себе різні види потоків, обслуговуючих господарську діяльність, він показує рух всіх грошових коштів, які не враховуються при розрахунку прибутку: капітальні вкладення, штрафи, податок на прибуток, боргові виплати кредиторами, позичкові та авансові кошти.
7. Поддєрьогін А.М. Грошовий потік – сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами. Грошові потоки пов’язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в розпорядження суб’єкта господарювання коштів та еквівалентів та їх використання.
8. Лігоненко Л.О. Грошові потоки – це система розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства.
9. Ясишена В. Грошовий потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний із фактором часу, простору, структури, ризику і ліквідності.
10. Стащук О.В., Хандучка А.М. Грошовий потiк пiдприємства є сукупнiстю розподiлених у часi надходжень i витрат грошових коштiв, рух яких є одним з головних об’єктiв управлiння, пов’язаний з чинниками лiквiдностi та ризику, впливає на рух активiв та капiталу пiдприємства, характеризується вiдносними розмiром, напрямком i часом.

Визначення Cash Flow

Найбільш глибоко дослідив сутність грошових потоків Бланк І.О. Він зазначає, що економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що при здійсненні своєї діяльності будь-яке підприємство створює певний рух грошових коштів у формі їх поступлень та витрат. Цей безперервний потік грошей якраз і формує фінансово-господарську діяльність організації і визначає суть грошових потоків. З метою подальшого використання показника в системі управління, він пропонує відійти від абстрактного, філософського розуміння категорії “грошовий потік” і сприймати грошові потоки як сукупність надходжень та витрат коштів, генерація яких проходить в результаті діяльності підприємства за певний проміжок часу.

Бланк І.А. вважає, що сутність грошових потоків підприємств визначається десятьма критеріями, що їм характерні, зокрема грошові потоки є:

  • суб’єктами фінансового управління;
  • частиною грошової системи;
  • умовою формування, розподілу та використання капіталу;
  • процесом, що відображає користування кредитами;
  • процесом оборотності на підприємстві;
  • генератором економічної ефективності;
  • вимірником товарного чи фондового ринку;
  • процесом, що відбувається в часі і просторі;
  • ризиком;
  • забезпеченням ліквідності.

Читайте додатково:  

Cash Flow визначення

З метою уникнення непорозумінь щодо трактування суті грошових потоків, необхідно розділити поняття грошового потоку та грошових потоків за аналогією із зарубіжними сучасними науковцями, які під грошовим потоком (cash flow) розуміють чистий грошовий потік, тобто залишок грошових коштів на певну дату в результаті діяльності підприємства; і грошові потоки (cash flows) – це рух коштів, який відбувається на підприємстві внаслідок його діяльності.