Дослідники грошових потоків

Грошові потоки досліджують багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Вітчизняними фінансистами останнім часом мало видається актуальних підручників та монографій, в яких висвітлюються основні положення управління грошовими потоками. Однак фундаментальні праці в українській фінансовій теорії є. Розглянемо основних вітчизняних дослідників грошових потоків. Продовжити читання “Дослідники грошових потоків”

Історія створення звіту про рух грошових коштів

Формально, необхідність у визначенні грошового потоку була зафіксованою в 1988 році в США. Однак до цього часу, в тій чи іншій формі, підприємства практикували підсумовувати показники руху грошових потоків. Зокрема, в 1963 році Американська залізнодорожна компанія “Північно-Центральна Залізниця” опублікувала підсумки фінансових транзакцій, в яких, окрім звіту про прибутки та витрати, було включено звіт про рух грошових коштів, що виражався у формі фіксування надходжень, витрат та залишку грошових коштів у касі. Продовжити читання “Історія створення звіту про рух грошових коштів”

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів містить значну кількість інформації, що пов’язана із готівковими операціями. Ця інформація є особливо цінною для фінансових аналітиків, які повинні визначити реальну ефективність діяльності підприємства, а не просто оцінити динаміку показників, поданих в звіті про фінансові результати. Продовжити читання “Звіт про рух грошових коштів”

Класифікація грошових потоків за методом оцінки

Номінальний грошовий потік

Номінальна вартість грошового потоку встановлюється в момент його формування і визначається сумою затрачених чи отриманих грошових коштів. Вартість номінального грошового потоку використовується при плануванні потоків коштів в майбутньому без прив’язки до можливого впливу інфляції. Таким чином, номінальний грошовий потік – це плановий залишок грошових коштів, які підприємство планує отримати без врахуванням впливу інфляції. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за методом оцінки”

Класифікація грошових потоків за формою

Грошові потоки в національній валюті

Надходження та видатки грошей можуть здійснюватися в різних валютах, в залежності від того, хто є покупцем товарів чи послуг. Якщо діяльність підприємства здійснюється в межах країни, в якій саме підприємство зареєстровано, то грошовий потік воно повинно отримувати тільки в національній валюті. Грошові потоки в національній валюті – це потік грошових коштів, що здійснюється в валюті країни, в якій зареєстроване і здійснює свою діяльність підприємство. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за формою”

Класифікація грошових потоків за політикою управління

Пріоритетний грошовий потік

Пріоритетними завданнями для будь-якої компанії є витрати комерційного змісту, які повинні бути здійсненими в першу чергу. В основному, це ті витрати, нездійснення яких може призвести до погіршення фінансового стану підприємства – це оплата податків, комунальних платежів, процентів за кредитами, повернення боргів, оплата штрафів та інші. В окремих випадках це також може бути грошовий потік, пов’язаний із виплатою заробітної плати чи закупкою сировини чи обладнання. Пріоритетний грошовий потік – це від’ємний грошовий потік, який направлений на вирішення першочергових завдань підприємства, невирішення яких може привести до негативних фінансових наслідків. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за політикою управління”

Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності

Надлишковий грошовий потік

В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових зобов’язань і потреб у ресурсах. Як правило, надлишковий грошовий потік виражається у вигляді додатного чистого грошового потоку. Однак зазначимо, що не завжди додатний залишок грошових коштів свідчить є ознакою надлишкового грошового потоку. В даному випадку ми говоримо про надлишковість в розрізі ліквідності та платоспроможності підприємства.  Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за методом визначення ефективності”

Класифікація грошових потоків за просторовим виміром

Грошові потоки по підприємству в цілому

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи витрачання у русі) що генерується на всіх рівнях підприємства в результаті усіх видів діяльності. Даний вид грошового потоку говорить про загальне вартісне вираження продуктивності підприємства. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за просторовим виміром”

Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром

Короткострокові грошові потоки

Як правило, короткострокові грошові потоки – зобов’язання та платежі є такими, що повинні здійснитися в межах одного року. Отже, короткострокові грошові потоки – це потік коштів для здійснення поточної операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності, який проходить з моменту поступлення коштів і до моменту їх виведення протягом одного року. Як правило, такий грошовий потік пов’язується із поточними операціями підприємства, що стосуються реалізації продукції, придбання товарів, виплат зобов’язань перед підприємством та державою, інших адміністративних та комерційних витрат підприємства. Продовжити читання “Класифікація грошових потоків за часовим виміром виміром”

61 вид грошових потоків

Завдяки здійсненню у часі та просторі господарської діяльності відбувається генерація грошових потоків у різних формах, ефективність яких формується правильною політикою фінансового менеджменту. Продовжити читання “61 вид грошових потоків”