61 вид грошових потоків

Завдяки здійсненню у часі та просторі господарської діяльності відбувається генерація грошових потоків у різних формах, ефективність яких формується правильною політикою фінансового менеджменту.

Саме в таких умовах є сенс класифікувати види грошових потоків за наступними ознаками:

  • за методом обчислення;
  • за методом оцінки;
  • за формою;
  • за методом визначення ефективності;
  • за політикою управління;
  • за просторовим виміром;
  • за часовим виміром.

Необхідно зазначити, що класифікація грошових потоків є досить широкою, вона охоплює різні сфери використання інформації. Особливої уваги заслуговує класифікація грошових потоків підприємства, запропонована Бланком І.О., який виділяє 19 ознак грошових потоків. В. В. Ясишена доповнила дану класифікацію і запропонувала розділяти грошові потоки за 21 ознакою. Вагомий внесок в дослідження видів грошових потоків зробив Кошельок Г.В., який дослідив, об’єднав та додав свої додаткові класифікаційні ознаки грошових потоків. Даний автор виділяє 36 різних ознак, це найбільш широка класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання, яка охоплює розподіл грошових потоків за видами активів, за місцем генерації, для потреб аналізу кредитоспроможності, за оцінкою інвестиційних проектів, за сегментами ринку, і в залежності від впливу ризику та ін.

Однак, оскільки ми виділити два окремих терміни: грошові потоки та грошовий потік, то варто в першу чергу зосередитись більш детально на методиці обчислення грошового потоку.
Зарубіжні та вітчизняні дослідники виділяють три основні види грошових потоків: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Бланк І.О. виділяє окремий вид грошового потоку – валовий грошовий потік. Це сума додатного та від’ємного грошового потоку за всіма видами діяльності. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має.

Види грошових потоків за методом обчислення

Грошовий потік операційної діяльності

Грошовий потік операційної діяльності (англ. Cash Flow From Operations, CFO) становить найбільшу частку в формуванні потоків коштів на промислових підприємствах, підприємствах торгівлі, сільського господарства та ін. Альтернативною назвою показника є “Чистий рух коштів від операційної діяльності”, саме така назва фігурує в фінансовій звітності підприємства, а саме формі No3 “Звіт про рух грошових коштів”. CFO визначається як різниця між всіма поступленнями та витрачаннями коштів в результаті операційної діяльності.

Грошові потоки від операційної діяльності включають в частині надходжень : виручку; аванси і передоплати, цільове фінансування, повернення коштів підзвітними особами та ін. В частині виплат грошові потоки від операційної діяльності складаються з: платежів за сировину, товари і матеріали, виконання робіт та послуг; заробітної плати, соціальних забезпечень, інших витрат операційної діяльності, до яких можна віднести відсотки по кредиту, видані аванси та використання прибутку.

Грошовий потік інвестиційної діяльності

Грошовий потік інвестиційної діяльності ( англ. Cash Flow From Investing Activities, CFI). Альтернативна назва – “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”, показник також фіксується у формі No3. Визначається, відповідно, як різниця між надходженнями коштів та їх витрачанням від інвестиційної діяльності. Грошові потоки від інвестиційної діяльності – це рух коштів від інвестиційної діяльності.

В частині надходжень грошові потоки від інвестиційної діяльності влючають: поступлення готівки від реалізації необоротних активів, довгострокових фінансових вкладень; інших аналогічних послуплень.

В частині виплат грошові потоки від інвестиційної діяльності підприємства складаються з: витрачань коштів на придбання основного капіталу; платежів по довгострокових фінансових вкладеннях; інших аналогічних виплат.

Грошовий потік фінансової діяльності

Грошовий потік фінансової діяльності (англ. Cash Flow From Financing Activities, CFF). Альтернативна назва: “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”. Розраховується як різниця між надходженнями і витратами фінансової діяльності. Надходженнями фінансової діяльності вважаються: позики чи кредити, отримані на довгостроковий чи короткостроковий період; залучення акціонерного і пайового капіталу через випуск акцій, облігацій; інших аналогічних надходжень.

У частині виплат фінансовий грошовий потік складається з: повернення тіла кредиту чи позики, виплат дивідендів та інтересів власників; інших короткострокових вкладень.

Валовий грошовий потік

Вашовий грошовий потік – це сума додатного та від’ємного грошового потоку за всіма видами діяльності. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має.

Додатній грошовий потік

Додатній (позитивний, вхідний) грошовий потік (Сash Inflows) – сукупність грошових поступлень за всіма видами діяльності.

Від’ємний грошовий потік

Від’ємний (негативний, вихідний) грошовий потік (Сash Outflows) – сукупність грошових витрат підприємства за всіма видами діяльності.

Чистий грошовий потік

Чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF; Total Cash Flow, TCF; Gross Cash Flow, GCF; Cash Flow, CF) – різниця між додатнім та від’ємним грошовим потоком, зміна наявних готівкових та безготівковних грошових коштів за період.

Традиційний грошовий потік

Традиційний грошовий потік (cash earnings, дослівно готівковий прибуток від чистого грошового потоку). Даний грошовий потік включає фінансову та інвестиційну діяльність, які відображається у звіті про фінансові результати, але не включає фінансову та інвестиційну діяльність, що впливає на зміну вартості активів. Мова іде про амортизаційні відрахування. Даний показник досить часто обчислюється для вимірювання грошових потоків, оскільки він виділяє операційний дохід. Це свого роду потужність грошових надходжень від операційної діяльності підприємства. Дані кошти підприємство може використати для трьох цілей: реінвестувати в бізнес, погасити борги, повернути акціонерам через дивіденди або викуп.

Вільний грошовий потік

Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF). Це кошти, які залишаються на підприємстві в результаті операційної діяльності та інвестицій в основний капітал. Фактично це та частина грошового потоку, яка залишається інвесторам. Грошовий потік формується двома видами грошових потоків – вільного грошового потоку для кредитора і вільного грошового потоку для власника бізнесу (інвесторів). Основним джерелом для визначення даних грошових потоків є звіт про прибутки та збитки або звіт про рух грошових коштів.

 

Класифікація грошових потоків