Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Будь–який контролінг комерційної діяльності зорієнтований на розвиток підприємства та запобігання виникнення кризових явищ. Постійний моніторинг за діяльністю підприємств електронної комерції здійснюється за трьома напрямами:

  • яку позицію підприємство займає сьогодні;
  • якого становища можна досягнути в майбутньому;
  • яким методом це зробити найкраще.

Вихідним пунктом контролінгу є правильне визначення позиції підприємства на ринку, тобто позиції щодо конкурентів [7].

Успішність будь-якого комерційного проекту оцінюється виходячи із кількості грошей, які він приносить. Ми свідомо не використовуємо слово “прибуток” для визначення успішності (або ефективності), оскільки з економічної точки зору показник не показує повною мірою вигоду у формі грошей [16].  Прибуток чи збиток  – це задокументована в бухгалтерському обліку цифра, яка свідчить про фінансовий результат від господарської діяльності. Разом з цим, дана цифра не відповідає сумі отриманих у результаті діяльності “живих” грошей, які можна витратити в будь-який момент часу на будь-які потреби. Фінансовим вираженням “живих” грошей, якими підприємство може управляти в необхідний момент часу, є грошовий потік або cash-flow.

Необхідно зазначити, що грошові потоки на таких підприємствах генеруються в умовах використання нематеріальних активів – веб-сайтів, а це формує певні особливості при визначенні ефективності діяльності. Проте основним показником, що діагностує ефективність господарювання і для підприємств електронної комерції, і для будь-якого іншого підприємства є грошовий потік [3].

Наявність грошей (додатній грошовий потік) не завжди свідчить про успішність проекту, їх ще й повинно бути достатньо, щоб задовільнити поточні потреби підприємства, а такими потребами може бути:  оплата за контекстну рекламу, без якої майбутня діяльність суттєво знизить показники ефективності; оплата вартості розміщення зовнішніх посилань, без якої сайт втратить свої позиції в пошукових системах; оплата технічних послуг з обслуговування сервера; розвиток проекту та ін.

Тобто важливе значення мають не тільки вхідні грошові потоки, але і вихідні. Таким чином фінансові показники ефективності роботи веб-сайту базуватимуться на аналізуванні грошових потоків підприємства – їх формуванні та оцінюванні.

Завдання контролінгу полягає не тільки в діагностуванні стану кризи на підприємстві, але і у визначенні основних напрямів щодо покращення ефективності роботи. Служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій використовують велику кількість методів. Поряд з окремими загальнометодологічними та загальноекономічними методами використовуються специфічні. До перших методів належать такі, як спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. До основних специфічних методів контролінгу належать: аналіз точки беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; SWОТ-аналіз (аналіз сильних і слабких місць); АВС-аналіз; XYZ-аналіз; методи фінансового прогнозування (експертні, екстраполяції тощо) [22].

З 2015 року електронна комерція є нормативно-врегульованим видом діяльності в Україні [1], якій притаманні всі ознаки підприємництва. Однак через свою специфіку,  роботу в інформаційно-телекомунікаційному середовищі, електронна комерція потребує специфічного аналізування ефективності роботи, що базується, в першу чергу, на вивченні технічних параметрів роботи веб-сайту.  Оскільки електронна комерція – є специфічною формою збуту продукції, то її також можна розцінювати як маркетингову діяльність підприємства, а тому важливе значення має не тільки технічний аналіз, але і аналіз маркетингової діяльності [2].

Отже, система контролінгу на підприємствах електронної комерції включає постійний моніторинг за технічними показниками,  а також маркетинговими та фінансовими за необхідності визначення фінансової ефективності діяльності підприємства.

ЗМІСТ

Теоретичні основи формування системи контролінгу на підприємствах електронної комерції

Розробка інструментарію контролінгу на підприємствах електронної комерції

Напрями виходу електронної комерції з кризи