61 вид грошових потоків

Класифікація грошових потоків є досить широкою, вона охоплює різні сфери використання інформації. Особливої уваги заслуговує класифікація грошових потоків підприємства, запропонована Бланком І.О., який виділяє 19 ознак грошових потоків. В. В. Ясишена доповнила дану класифікацію і запропонувала розділяти грошові потоки за 21 ознакою. Вагомий внесок в дослідження видів грошових потоків зробив Кошельок Г.В., який дослідив, об'єднав та додав свої додаткові класифікаційні ознаки грошових потоків. Даний автор виділяє 36 різних ознак, це найбільш широка класифікація грошових потоків суб'єкта господарювання, яка охоплює розподіл грошових потоків за видами активів, за місцем генерації, для потреб аналізу кредитоспроможності, за оцінкою інвестиційних проектів, за сегментами ринку, і в залежності від впливу ризику та ін.

Однак, оскільки ми виділити два окремих терміни: грошові потоки та грошовий потік, то варто в першу чергу зосередитись більш детально на методиці обчислення грошового потоку. Зарубіжні та вітчизняні дослідники виділяють три основні види грошових потоків: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Бланк І.О. виділяє окремий вид грошового потоку - валовий грошовий потік. Це сума додатного та від’ємного грошового потоку за всіма видами діяльності. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має.

Читати далі

Що таке cash flow. Критичний підхід до визначення

“Підприємці вважають, що найбільше значення для нового підприємства має прибуток. Але насправді він є вторинним. Грошовий потік має більше значення.” - Пітер Друкер (Peter Drucker). Відомий інвестор Роберт Кіосакі вважає, що найважливішим словом у світі грошей є грошовий потік. Другим за важливістю словом є ліверидж. Девід Танг (David Tang) говорить, що найгіршими трьома словами в англійській мові є негативний грошовий потік (negative cash flow). Необхідно зазначити, що багато авторів літератури для бізнесу та довідкової літератури під поняттям “грошовий потік” (cash flow) розуміє “чистий грошовий потік” (net cash flow), при цьому слово (cash flows) в множині в діловій літературі не використовується, оскільки фактично в даній дефініції потреба відсутня через неможливість її грошового виміру.

Читати далі

Фактори впливу на грошові потоки

На будь-які фінансово-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, включаючи грошові потоки, їх динаміку, структуру та стабільність, впливає чимала кількість факторів. Більшість економістів, у тому числі І. Бланк, поділяють їх на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Деякі економісти вважають, що окрім внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, на потік грошей впливають і макроекономічні фактори. Сучасний стан макроекономічного середовища знаходиться в перехідній стадії, що підлягає масштабному впливу процесів євроінтеграції. Цей процес є досить тривалим і характеризується комплексним поєднанням різних передумов для його здійснення та наслідками, що мають як позитивний, так і негативний характер. Даний вплив є відчутним для будь-якого підприємства і для всієї економіки зокрема. Певні наслідки євроінтеграції мають значний вплив на формування та динаміку грошових потоків, деякі менший. Їх чітка ідентифікація дозволить підприємству краще адаптуватись до євроінтеграційних процесів і прийняти рішення щодо зменшення негативного впливу.

Читати далі

Суть грошових потоків. 10 підходів до визначення

Економічна суть грошових потоків підприємства визначається тим, що в процесі господарювання будь-яке підприємство створює певний рух грошових коштів, що виражається у вигляді поступлень та витрат. Цей рух коштів якраз і створює фінансово-господарську діяльність підприємства і визначає суть грошових потоків.

Подальше дослідження системи управління грошовими потоками потребує більш глибокого теоретичного дослідження даної економічної категорії, а особливо – всебічного огляду характеристик, що визначають сутність грошового потоку підприємства.

Визначення сутності з економічної точки зору базується на подальшому використанні даного поняття із метою подальшого управління потоками коштів на підприємствах. Саме це дозволяє нехтувати філософськими та абстрактними визначеннями, які дають розуміння категорії “грошовий потік”.

Сутність грошових потоків підприємств визначається певними критеріями, що їм характерні. Оскільки дана категорія економіки є одним із основних об’єктів фінансового управління, варто визначити та дослідити грошовий потік із врахуванням критеріїв подальшого управління.

Читати далі

Грошові потоки: підручники та наукові статті

Історія створення звіту про рух грошових коштів

До 1988 року бухгалтери вираховували рух коштів, виходячи із облікової інформації та даних звіту про фінансові результати. Для прикладу, для розрахунку фінансового здоров’я компанії використовувався такий показник як EBITDA – дохід до сплати дивідендів, податків та без амортизаційних відрахувань. В цілому такий показник показував готівкову частину прибутку, тому багато економістів не розуміли, для чого ще потрібно рахувати грошові потоки. Однак, час показав, що це необхідно для того, щоб показати сучасний стиль управління, добру фінансову обізнаність та підтвердити власні амбіції щодо професійної діяльності та зацікавленість у розвитку компанії.

Читати далі

Костюк-Пукаляк О.М. © 2017