Види грошового потоку за методом обчислення

Грошовий потік операційної діяльності

(англ. Cash Flow From Operations,  CFO) становить найбільшу частку в формуванні потоків коштів на промислових підприємствах, підприємствах торгівлі, сільського господарства та ін. Альтернативною назвою показника є “Чистий рух коштів від операційної діяльності”, саме така назва фігурує в фінансовій звітності підприємства, а саме формі No3 “Звіт про рух грошових коштів”. CFO визначається як різниця між всіма поступленнями та витрачаннями коштів в результаті операційної діяльності.

В частині надходжень  грошові потоки операційної діяльності складаються з: виручки; авансів і передоплат, цільового фінансування, повернення коштів підзвітними особами та ін. В частині грошових виплат грошові потоки операційної діяльності складаються з: платежів за сировину, товари і матеріали, виконання робіт та послуг; заробітної плати, соціальних забезпечень, інших витрат операційної діяльності, до яких можна віднести відсотки по кредиту, видані аванси та використання прибутку.

Грошовий потік інвестиційної діяльності

Грошовий потік інвестиційної діяльності ( англ. Cash Flow From Investing Activities, CFI). Альтернативна назва – “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”, показник також фіксується у формі No3. Визначається, відповідно, як різниця між надходженнями коштів та їх витрачанням від інвестиційної діяльності.  Надходженнями від інвестиційної діяльності є:  поступлення готівки від реалізації необоротних активів, довгострокових фінансових вкладень; інших аналогічних послуплень.

В частині виплат складається з: витрачань коштів на придбання основного капіталу; платежів по довгострокових фінансових вкладеннях; інших аналогічних виплат.

Грошовий потік фінансової діяльності

Грошовий потік фінансової діяльності (англ. Cash Flow From Financing Activities,  CFF). Альтернативна назва: “Чистий  рух коштів від фінансової діяльності”. Розраховується як різниця між надходженнями і витратами фінансової діяльності. Надходженнями фінансової діяльності вважаються: позики чи кредити, отримані на довгостроковий чи короткостроковий період; залучення акціонерного і пайового капіталу через випуск акцій, облігацій; інших аналогічних надходжень.

У частині виплат фінансовий грошовий потік складається з: повернення тіла кредиту чи позики, виплат дивідендів та інтересів власників; інших короткострокових вкладень.

Валовий грошовий потік

Це сума додатного та від’ємного грошового потоку за всіма видами діяльності. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має.

Додатній грошовий потік

Додатній (позитивний, вхідний)  грошовий потік (Сash Inflows) –  сукупність грошових поступлень за всіма видами діяльності.

Від’ємний грошовий потік

Від’ємний (негативний, вихідний) грошовий потік (Сash Outflows) – сукупність грошових витрат підприємства за всіма видами діяльності.

Чистий грошовий потік

Чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF; Total Cash Flow, TCF; Gross Cash Flow, GCF; Cash Flow, CF) – різниця між додатнім та від’ємним грошовим потоком, зміна наявних готівкових та безготівковних грошових коштів  за період.

 

Традиційний грошовий потік

Традиційний грошовий потік (cash earnings, дослівно готівковий прибуток від чистого грошового потоку). Даний грошовий потік включає фінансову та інвестиційну діяльність, які відображається у звіті про фінансові результати, але не включає фінансову та інвестиційну діяльність, що впливає на зміну вартості активів. Мова іде про амортизаційні відрахування.  Даний показник досить часто обчислюється для вимірювання грошових потоків, оскільки він виділяє операційний дохід. Це свого роду потужність грошових надходжень від операційної діяльності підприємства.  Дані кошти підприємство може використати для трьох цілей: реінвестувати в бізнес, погасити борги, повернути акціонерам через дивіденди або викуп.

Вільний грошовий потік

Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF). Це кошти, які залишаються на підприємстві  в результаті операційної діяльності та інвестицій в основний капітал. Фактично це та частина грошового потоку, яка залишається інвесторам.  Грошовий потік формується двома видами грошових потоків – вільного грошового потоку для кредитора і вільного грошового потоку для власника бізнесу (інвесторів). Основним джерелом для визначення даних грошових потоків є звіт про прибутки та збитки або звіт про рух грошових коштів.

 

Види грошового потоку у просторі  – 10

Грошові потоки по підприємству в цілому

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи витрачання у русі) що генерується на всіх рівнях підприємства в результаті усіх видів діяльності. Даний вид грошового потоку говорить про загальне вартісне вираження продуктивності підприємства.

Грошові потоки по підрозділу (цеху)

Великі  та середні підприємства свою діяльність розділяють за відділеннями, підрозділами, центрами відповідальності, цехами. На кожному із даних підрозділів відбувається своя певна генерація грошового потоку. Таким чином, грошові потоки по підрозділу  – це рух грошових коштів, що відбувається в процесі діяльності окремої організаційної структури: підрозділу, цеху, відділу та ін. Потреба у визначення даного грошового потоку виражається необхідністю оцінки ефективності роботи на всіх рівнях організаційної структури підприємства.

 

Грошові потоки по певному обсягу робіт

На будь-якому підприємстві відбувається збір інформації про рух коштів за різними видами діяльності. Так, навіть мале чи одноосібне підприємства, що займається торгівлею, фіксує рух грошових коштів з реалізації певного виду продукції.  Такий облік дозволяє більш ефективно розпоряджатися фінансовими ресурсами та спрямовувати їх для розвитку більш прибуткових видів діяльності. Таким чином, грошові потоки по певному обсягу робіт – це рух грошових коштів, який відбувається на підприємстві у результаті виконання певних робіт чи послуг, чи на окремому етапі їх виконання.

Грошові потоки звичайної діяльності

Звичайною є будь-яка основна діяльність підприємства, отже грошові потоки звичайної діяльності  – це рух коштів, який відбувається у результаті основної діяльності. В свою чергу, звичайна діяльність поділяється відповідно до стандарту бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати” на операційну, фінансову та інвестиційну. Необхідно зазначити, що до звичайної діяльності відноситься рух коштів в результаті списання курсових різниць, списання знецінених запасів,  штрафів та інших видів санкцій за порушення податкового законодавства.

Грошові потоки надзвичайної діяльності

Надзвичайною діяльністю підприємства є ті операції, які відбуваються вкрай рідко, за звичай в результаті якоїсь певної події, що може вплинути на зміну вартості майна, формування додаткових витрат та інше. До таких подій можна віднести військові дії, наводнення чи інші стихійні лиха, пожежі, аварії на підприємстві тощо. Такі події повинні враховуватись під час визначення результативності підприємства, вони можуть формувати не тільки від’ємний, але і додатній потік коштів. Грошові потоки надзвичайної діяльності – це рух коштів, що виникає в результаті подій, які не можна віднести до звичайної діяльності підприємства.

Грошові потоки від електронної діяльності

В період стрімкого розвитку електронної комерції слід відокремлювати її в окремий вид діяльності, незалежно від того, що вона часто є доповненням до основної діяльності, хоче може здійснювати як незалежний метод отримання прибутку. Грошові потоки від електронної діяльності мають свої особливості: по-перше, вони здійснюються в електронній валюті; основним активом, який генерує грошовий потік є нематеріальні активи, об’єкти інтелектуальної вартості, що мають свою специфіку формування вартості; по-третє, відповідно до законодавства, даний грошовий потік оподатковується тільки тоді, коли він виводиться з електронного в готівковий чи безготівковий. Таким чином, грошові потоки від електронної діяльності – це рух коштів, що відбувається в результаті здійснення електронної комерції.

Грошові потоки від необоротних активів

До необоротних активів підприємства відносяться нематеріальні активи, основний капітал, капітальні інвестиції та інші довгострокові активи, що мають період використання більше одного року. Як і будь-яке майно, такі активи генерують рух коштів. Таким чином, грошові потоки від необоротних активів – це  рух коштів, що відбувається в результаті зміни вартості (збільшення чи зменшення) необоротних активів підприємства. Позитивний грошовий потік відбувається в результаті реалізації майна підприємства, а від’ємний у результаті придбання. За даним рухом коштів можна також формувати показник чистого грошового потоку від необоротних активів для визначення ефективності їх функціонування.

Грошові потоки від поточних активів

До поточних активів, або оборотних активів, слід відносити  запаси, готівкові та безготівкові кошти, дебіторську заборгованість та інші види оборотних активів. Рух даних активів здійснює господарську діяльність на більшості підприємств і є основою для генерації грошових потоків. Грошові потоки від поточних активів – це рух коштів, який відбувається у результаті зміни вартості обігових коштів підприємства. Позитивний грошовий потік від поточних активів утворюється в результаті реалізації запасів, надходжень грошей в касу та на розрахункові рахунки, повернення коштів у касу підзвітними особами та ін. Від’ємний грошовий потік від поточних активів формується через оплату за сировину та товари, виплату коштів підзвітним особам та зовнішнім постачальникам продукції та ін.

Внутрішні грошові потоки

Генерування грошових потоків відбувається всередині підприємства. В подальшому ці кошти можуть бути спрямованими на використання в межах компанії або виводитись назовні. Внутрішній грошовий потік – це потік грошовий коштів, що відбувається в межах підприємства. До таких грошових потоків слід віднести всі грошові надходження, що генеруються у результаті внутрішньої взаємодії ресурсів. До таких можна віднести повернення коштів в касу підзвітними особами, внесення коштів засновниками – це формування внутрішнього додатного грошового потоку. Також сюди слід віднести взаємні розрахунки із персоналом, власниками та засновниками, рух коштів в межах роботи різних підрозділів чи дочірніх організацій. Як правило, внутрішній грошовий потік підприємства є незначним в загальній сумі грошових потоків.

Зовнішні грошові потоки

Даний грошовий потік становить більшу частину сукупного потоку коштів на підприємстві. Саме завдяки зовнішнім потокам відбувається основна діяльність підприємства, що базується на постачанні виробничих фондів, сировини, матеріалів, запчастин, знань, додаткових фінансових ресурсів тощо і передачі їх споживачам – зовнішнім суб’єктам. Зовнішній грошовий потік – це потік коштів, що надходить із зовнішнього середовища підприємства,  проходить процес обміну та розподілу, і виходить знову у зовнішнє середовище. Він є основою функціонування будь-якого підприємства.

Види грошового потоку у часі – 10

Короткострокові грошові потоки

Як правило, короткострокові грошові потоки – зобов’язання та платежі є такими, що повинні здійснитися в межах одного року. Отже, короткострокові грошові потоки – це потік коштів для здійснення поточної операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності,  який проходить з моменту поступлення коштів і до моменту їх виведення протягом одного року. Як правило, такий грошовий потік пов’язується із поточними операціями підприємства, що стосуються реалізації продукції, придбання товарів, виплат зобов’язань перед підприємством та державою, інших адміністративних та комерційних витрат підприємства.

Довгострокові грошові потоки

Довгостроковими вкладення проводяться з метою формування основного капіталу підприємства, вони націлені на розвиток підприємства, збільшення його вартості. Довгострокові грошові потоки – це потоки коштів з здійснення  інвестиційної, фінансової та операційної діяльності, які тривають з моменту їх введення до моменту їх виведення більше року. Як правило, довгостроковими грошовими потоками є внески засновників у формування капіталу, вони виражаються статутним чи пайовим капіталами, довгостроковими позиками чи вкладеннями в оновлення обладнання, закупку приміщень та ін.

Минулі грошові потоки

Грошові потоки можна досліджувати в розрізі за часом. Потоки коштів, які відбувалися раніше, дають можливість оцінити їх загальну тенденцію, структуру і дати можливість складати прогнози руху грошових коштів в майбутньому за умови стабільності зовнішнього середовища. Дані про минули грошові потоки фіксуються в фінансовій та управлінській звітності, вони можуть бути досліджуваними за рік, квартал чи місяць у розрізі за видами діяльності та центрами відповідальності. Минулі грошові потоки – це потоки коштів, визначені на певний момент часу, що відбувалися до теперішнього часу.

Теперішній грошовий потік

Деколи на підприємствах виникає необхідність визначити грошовий потік на теперішню дату. Це величина грошового потоку – залишку грошових коштів від здійснення всіх видів діяльності, який виникає на підприємстві в даний момент часу. Теперішній грошовий потік можна визначати за різними видами діяльності, за певним обсягом виконаних робіт, за центрами відповідальності. Отже, теперішній грошовий потік – це залишок грошових коштів, що сформувався від здійснення діяльності в даний момент часу.  Визначений грошовий потік у фінансовій звітності є теперішнім тільки на дату її складання.

Майбутні грошові потоки

Майбутні грошові потоки  – це плановані чи прогнозовані потоки коштів, які відбуватимуться в майбутніх періодах. Планування грошових потоків проводиться на основі динаміки та структури минулих грошових коштів, що відбувалися за декілька останніх років. Дослідження їх динаміки, синхронності, структури дозволяє складати планові показники, що мають високу ймовірність настання. Майбутні грошові потоки не завжди можна передбачити чи спланувати – це залежить від виду діяльності підприємства, зовнішніх факторів, що впливають на нього, та стійкого внутрішнього середовища, яке формується фінансовими, трудовими ресурсами та технічним забезпеченням.

Повністю передбачувані грошові потоки

Передбачати поведінку грошових потоків можна повністю тільки в умовах стабільного макросередовища і добре налагодженої системи менеджменту на всіх рівнях. В умовах нестабільного економічного середовища передбачити повністю всі види грошових потоків неможливо, однак можна передбачити окремі види грошових потоків, які повинні відбуватись згідно до поточного плану діяльності компанії. Отже, повністю передбачувані грошові потоки – це такий потік коштів, суму та динаміку якого можна спрогнозувати в майбутньому з високою ймовірністю.  Основою для висновку про передбачуваність грошового потоку є стійка динаміка та структура грошових потоків в минулих періодах.

Недостатньо передбачувані грошові потоки

Будь-яке планування повинно включати фактори ризиків та чинників, які можуть відмінити планове настання події і зробити прогноз грошових потоків недостатньо передбачуваним. Наявність таких факторів є ознакою нормального ринкового середовища, в якому в будь-який момент часу можуть відбуватись непередбачувані зміни.

Недостатньо передбачувані грошові потоки – це такий потік коштів, при якому неможливо повною мірою спрогнозувати вартість, динаміку та структуру грошового потоку через врахування факторів, які можуть вплинути на діяльність підприємства.  Ознакою такого грошового потоку є відносно стійкий та регулярний потік коштів в минулому, що дає можливість зробити припускати повторюваність такого циклу в майбутньому із врахуванням факторів ризику.

Непередбачувані грошові потоки

В умовах нестійкого економічного стану та невивченого ринкового середовища підприємство, що має недостатньо врегульований фінансовий менеджмент не може передбачати власні грошові потоки. Як правило, неможливість до передбачення з’являється в умовах браку інформації, або недостатнього її опрацювання. Таким чином, непередбачуваний грошовий потік – це такий потік коштів, який в умовах недостатності інформації менеджмент організації передбачити не може. Такий грошовий потік може виникнути під час випуску експериментальних видів продукції або розробки певних послуг, які не мали аналогів в минулому.

Прогнозовані грошові потоки

На можливість прогнозування впливає багато факторів, більшою мірою вплив мають зовнішні фактори, до яких підприємство може тільки пристосуватись, але ніяк не змінити їх. Прогнозовані грошові потоки – це такі потоки грошових коштів, які більшою мірою сформовані передбаченнями, що відбулися на основі минулої діяльності підприємства та прогнозування впливу факторів на грошові потоки.  Прогнозувати грошові потоки можна і в умовах неповністю стабільного зовнішнього середовища, однак для цього необхідно розглядати декілька варіантів прогнозування з врахуванням різних факторів впливу на діяльність підприємства.

Непрогнозовані грошові потоки

В будь-який момент часу може відбутись ситуація, коли підприємство зможе отримати непрогнозований грошовий потік. Такі ситуація можна вважати форсмажорними або такими, які відбулися без можливості їх прогнозування через брак інформації. Непрогнозовані грошові потоки – це рух коштів, що сформувався на підприємстві внаслідок непередбачуваних явищ  та факторів впливу.  Грамотне фінансове управління повинно враховувати можливість непрогнозованих грошових потоків, які, за звичай, є від’ємними, і формувати резерви грошових коштів, якими можна зменшити вплив непрогнозованих явищ на майбутню діяльність підприємства.

 

Види грошового потоку за ефективністю – 11

Надлишковий грошовий потік

В процесі діяльності будь-яке підприємство генерує потік коштів. За результатами діяльності, або на певну визначену дату виникає необхідність виміряти даний грошовий потік. Результатом вимірювання може бути його надлишок. Надлишковий грошовий потік – це такий баланс коштів, при якому запасів коштів є значно більше, чим їх потреби в короткостроковому періоді для погашення обов’язкових зобов’язань і потреб у ресурсах. Як правило, надлишковий грошовий потік виражається у вигляді додатного чистого грошового потоку. Однак зазначимо, що не завжди додатний залишок грошових коштів свідчить є ознакою надлишкового грошового потоку. В даному випадку ми говоримо про надлишковість в розрізі ліквідності та платоспроможності підприємства.

Дефіцитний грошовий потік

В умовах незбалансованого грошового потоку виникає така ситуація, коли навіть за умов прибутковості підприємство відчуває потребу в грошових коштах. Якщо залишку коштів на певну дату не вистачає для фінансування поточних потреб підприємства, то такий грошовий потік можна розцінювати дефіцитним. Отже, дефіцитний грошовий потік – це перевага поточних потреб в грошових коштах над їх залишком в певний момент часу. Від’ємний чистий грошовий потік є автоматично дефіцитним. Незначні позитивні чисті грошові потоки можуть також бути ознакою дефіцитного грошового потоку.

Оптимальний грошовий потік

Даний вид грошового потоку також вимірюється на певну дату. Оптимальний грошовий потік – це такий  залишок грошових коштів в касі та на рахунках в банку, при якому їх обсягу вистачає для погашення обов’язкових платежів та забезпечень, а також для подальшого короткострокового розвитку підприємства. Дуже важливим є той факт, коли занадто великий залишок вільних грошових коштів не говорить про ефективність роботи, оскільки підприємство втрачає кошти від їх неефективного використання.  Надлишкові вільні кошти повинні бути постійно постійно вкладати в розвиток підприємства.

Збалансований грошовий потік

Будь-яке підприємство повинно працювати ефективно, щоб формувати збалансований грошовий потік, якого вистачатиме і для оплати поточних зобов’язань та обов’язкових платежів, а також залишати кошти для подальшого його розвитку. Це формує суть збалансованих грошових потоків. Отже, збалансований грошовий потік – це залишок коштів на певний момент часу, який дозволяє підприємству бути платоспроможним за обов’язковими платежами та зобов’язаннями, а також формувати певний запас для генерації додаткового грошового потоку.

Незбалансований грошовий потік

Характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому збалансованість не забезпечується. Незбалансований грошовий потік – це такий залишок грошових коштів  (в касі чи на розрахунковому рахунку) на певний момент часу, при якому відбувається суттєве перевищення потреб в коштах над їх залишком, або навпаки. Такий вид грошових потоків може характеризуватись не тільки дефіцитом коштів, але і їх великим надлишком.  Незбалансований грошовий потік свідчить про неефективну політику управління фінансовими потоками на підприємстві, яка повинна прагнути до збалансованості.

Ліквідний грошовий потік

Такі потоки коштів характеризуються співвідношенням додатного та від’ємного грошових потоків, яке рівне чи перевищує одиницю  в кожному із інтервалів досліджуваного періоду. Тобто повинна виконуватись умова постійного додатного чистого грошового потоку. Ліквідний грошовий потік  – це надлишок грошових коштів, що утворився в результаті звичайної діяльності, який може бути спрямованим на погашення термінових короткострокових зобов’язань протягом всіх інтервалів періодів, в яких повинні здійснюватися ці платежі.  Надто великий залишок коштів, який залишатиметься після сплати всіх зобов’язань свідчить про незбалансованість коштів.

Неліквідний грошовий потік

Такі потоки коштів характеризуються співвідношенням додатного та від’ємного грошових потоків, яке менше одиниці в окремих інтервалах розглянутого періоду часу (або за період в цілому), тобто відбувається умова, коли від’ємний грошовий потік є більшим, ніж додатній.  Неліквідний грошовий потік характеризується від’ємним значенням чистого грошового потоку, тобто неліквідний грошовий потік – це неможливість здійснювати необхідні платежі в потрібний момент часу (за період, або в окремі моменти періоду). Ефективна діяльність підприємства повинна постійно прагнути до ліквідації неліквідного грошового потоку.

Регулярні (рівномірні) грошові потоки

На підприємстві є грошові потоки що мають властивості регулярності поступлень та витрат. Такі потоки характерні для здійснення операційної діяльності – виплати заробітної плати персоналу, підтримка постійного серійного виробництва. У фінансовій діяльності регулярними грошовими потоками є погашення кредитних зобов’язань, що мають однакові суму. Таким чином регулярні грошові потоки – це потік поступлень та витрат грошових коштів за певними операціями, який в розглянутому періоді часу та межах окремих періодів здійснюється постійно. Однак регулярні фінансові платежі можуть бути рівномірними або нерівномірними в певному часовому інтервалі.

Якщо підприємство здійснює рівномірні платежі (наприклад за кредит) у рівному обсязі, то вони мають ознаки ануїтетних платежів. Таким чином, регулярні грошові потоки з рівномірними часовими інтервалами – це регулярний, постійний потік коштів, який не змінюється в часових інтервалах певного періоду.

Підприємства, які практикують отримання майна в лізинг, здійснюють регулярні грошові потоки, які мають нерівномірну вартість. Отже,  регулярні грошові потоки з нерівномірним часовим інтервалом – це регулярний потік коштів, вартість якого змінюється в різних часових інтервалах певного періоду.

Дискретні грошові потоки

Такі грошові потоки пов’язуються більшою мірою із одиничними операціями, що відбуваються на підприємстві і розглядаються в певний інтервал часу. Характер дискретності мають одноразові витрати, що пов’язані із забезпеченням потреб підприємства в певних ресурсах. Це може бути придбання виробничих чи адміністративних приміщень, витрати на отримання франшизи, дозволу на здійснення діяльності, отримання одноразової державної допомоги та ін. Отже, дискретні грошові потоки – це потоки коштів в рамках певного часового інтервалу, що носять не постійний і незакономірний характер.

Синхронізовані грошові потоки

Синхронізація грошових потоків базується коваріації додатного та від’ємного грошового потоку. В ідеалі, співвідношення одного до другого повинно бути більшим одиниці і знаходитися на постійному рівні, це дозволяє здійснювати можливість планування потоків грошових коштів. Навіть якщо співвідношення менше одиниці, але воно має в певному часовому інтервалі ознаки постійності, такий грошовий потік можна вважати синхронним. Отже, синхронізовані грошові потоки – це додатні та від’ємні потоки грошових коштів, що характеризуються їх рівномірним співвідношенням одне відносно іншого.

Несинхронізовані грошові потоки

Несинхронізовані грошові потоки є ознакою початкової стадії розвитку підприємства, коли витрати коштів суттєво перевищують надходження, і виникають періодично, в міру розвитку підприємства. Несинхронізованість доходів відносно витрат не дозволяє підприємству бути ліквідним в певних проміжках часу, навіть якщо за річними результатами діяльності підприємство може бути прибутковим. Такі явища є в цілому негативними для підприємства, окрім цього, вони не дозволяють достовірно проводити планування діяльності на наступні періоди. Отже, несинхронізовані грошові потоки  – це додатні та від’ємні потоки грошових коштів, що характеризуються нерівномірним співвідношенням одне відносно іншого.

 

 

Види грошового потоку з метою управління – 10

Пріоритетний грошовий потік

Пріоритетними завданнями для будь-якої компанії є витрати комерційного змісту, які повинні бути здійсненими в першу чергу. В основному, це ті витрати, нездійснення яких може призвести до погіршення фінансового стану підприємства – це оплата податків, комунальних платежів, процентів за кредитами, повернення боргів, оплата штрафів та інші. В окремих випадках це також може бути грошовий потік, пов’язаний із виплатою заробітної плати чи закупкою сировини чи обладнання. Пріоритетний грошовий потік – це від’ємний грошовий потік, який направлений на вирішення першочергових завдань підприємства,  невирішення яких може привести до негативних фінансових наслідків.

Другорядний грошовий потік

Даний грошовий потік можна назвати дискреційним, тобто не обов’язковий. Це такі грошові потоки, без яких діяльність підприємства не зменшить своїх обсягів. До таких видів грошових потоків можна віднести фінансові витрати, пов’язані із придбанням акцій чи інших видів цінних паперів, поглинанням інших компаній. Деякі автори вважають, що даний грошовий потік може бути вираженим вільним грошовим потоком – тобто таким залишком вільних грошей, що залишаються після інвестування в додаткові вкладення.  Отже, другорядний грошовий потік – це додатковий грошовий потік, який підприємство може отримати від фінансової та інвестиційної діяльності, не пов’язаної із теперішнім родом занять підприємства.

Регульований грошовий потік

Регулювання грошових потоків заключається в можливості змінити їх відповідно до бажань апарату управління. Це, для прикладу, може бути зміна надходження грошових потоків через впровадження продажу товарів за допомогою споживчих кредитів або випуск акцій, можливість вибору пріоритетних напрямів фінансування та ін.  Регульований грошовий потік – це такий потік коштів, який може бути повністю або частково змінений за ініціативою апарату управління. Можливість регулювання грошових потоків свідчить про те, що підприємство зможе складати плани та прогнози на наступні звітні періоди.

Нерегульований грошовий потік

В цілому будь-який зовнішній грошовий потік не може бути повністю регульованим. Надходження підприємства залежить від багатьох чинників, і можливості регулювати їх часто нема, є тільки можливість пристосувати виробництво під потік даних коштів. Те саме стосується витрачання коштів, оскільки витрати залежать від обсягів поступлень. Нерегульований грошовий потік – це потік коштів, який апарат управління без негативних наслідків регулювати не може ні в часі, ні за обсягом. Взагалі нерегульованими грошовими потоками є витрачання коштів на сплату податків, різного роду заборгованостей, штрафів і т. д.

Легітимний грошовий потік

Діяльність підприємств, що відповідає стандартам та нормативно-правовим актам країни, в якій підприємство її здійснює, генерує легітимний грошовий потік – це такий потік коштів, який відповідає чинному законодавству, стандартам, нормативно-правовим документам на даний момент часу.  Створення легітимного грошового потоку дозволяє підприємству бути впевненому в законності здійснення своєї діяльності і мати можливість  планування її розвитку в довгостроковому періоді. Це стосується не тільки вибору законного напрямку комерційної діяльності, але і ведення легітимного облікового процесу, який не зменшує розмір оподаткування підприємства.

Тіньовий грошовий потік

Основними принципи організації тіньової економіки є здійснення такого виду діяльності, який має можливість не оплачувати або оплачувати в неповній сумі податкові та інші види бюджетних зобов’язань. Таким чином, тіньовий грошовий потік – це такий потік грошових коштів, який зменшує зобов’язання за податками і неподатковими платежами, або виникає в результаті незаконної діяльності підприємства – такої, що не відповідає чинному законодавству України. Для прикладу, це може бути діяльність підприємства, що здійснюється без відповідної дозвільної документації, ліцензій та сертифікатів та ін.

Високоризиковий грошовий потік

Будь-яка діяльність підприємства супроводжується ризиками. Чим більш прибуткове підприємство, тим більшими ризиками супроводжується його діяльність, оскільки високі прибутки завжди супроводжуються великими вкладеннями капіталу або часу персоналу, який також має грошову оцінку. Як правило, високоризиковими проектами є інвестиційні проекти в виробництво нової продукції. На діючих підприємствах вони пов’язані із диверсифікацією виробництва або фінансовими вкладеннями в акції нових підприємств. Високоризиковий грошовий потік – це потік коштів від’ємного характеру, що має високу ймовірність неповернення коштів, однак характеризується високим рівнем доходності.

Низькоризиковий  грошовий потік

Підприємство, що стабільно здійснює діяльність і повинно її підтримувати, має постійні витрати, які мають низькоризиковий характер.  Низькоризиковими вкладеннями, як правило, не мають високої прибутковості. Підприємство також може здійснювати додаткові вкладення в розширення збуту: це нарощування матеріальної бази чи збільшення штату працівників. Якщо ця діяльність не стосуватиметься розробки нової продукції, то вона не матиме ризикового характеру. Таким чином, низькоризиковий грошовий потік – це потік коштів від’ємного характеру, що має низьку ймовірність неповернення, і характеризується низьким чи середнім рівнем доходності.

Релевантний грошовий потік

Релевантність є мірою отримання результату, що відповідає бажаному. В підприємницькій діяльності бажаним результатом діяльності є наявність позитивного чистого грошового потоку, який виникає після здійснення серії від’ємних потоків коштів в розвиток діяльності. Релевантні грошові потоки є типовими для стандартних інвестиційних проектів. Отже, релевантний грошовий потік – це позитивний залишок грошових коштів, який закономірно виникає в результаті витрачань коштів, що пов’язані із розвитком підприємства.

Нерелевантний грошовий потік

Якщо підприємство не отримує очікуваного надходження коштів після їх витрачань, то це свідчить про неефективність інвестиційного проекту на певному його етапі. Нерелевантний грошовий потік – це такі залишки коштів, які характеризуються невідповідністю очікувань від інвестиційних грошових потоків, і які мають нестійний характер. Нерелевантний грошовий потік формується в результаті незакономірного чергування отримання додатного чи від’ємного грошових потоків. Нерелевантний грошовий потік певною мірою пов’язується із високоризиковими грошовими потоками, поведінку яких також важко передбачати.

 

Види грошового потоку за формою  – 5

Грошові потоки в національній валюті

Надходження та видатки грошей можуть здійснюватися в різних валютах, в залежності від того, хто є покупцем товарів чи послуг. Якщо діяльність підприємства здійснюється в межах країни, в якій саме підприємство зареєстровано, то грошовий потік воно повинно отримувати тільки в національній валюті. Грошові потоки в національній валюті – це потік грошових коштів, що здійснюється в валюті країни, в якій зареєстроване і здійснює свою діяльність підприємство.

Грошові потоки в іноземній валюті

Такі грошові потоки характеризуються в основному операціями з продажу товарів та послуг нерезидентам. Законодавство України передбачає можливість отримання руху грошових коштів в іноземній валюті, однак регулює порядок обігу іноземної валюти. Грошові потоки в іноземній валюті можуть бути як додатними, так і від’ємними, однак залишок грошових коштів, що формується за результатом діяльності підприємства повинен бути визначеним в національній валюті з врахуванням курсу валют та курсових різниць. Грошові потоки в іноземній валюті – це потік грошових коштів, що здійснюється і валюті країни, в якій підприємство не зареєстроване і на території країни якої не здійснюється діяльність.

Готівкові грошові потоки

В Україні підприємства можуть здійснювати рух коштів за допомогою готівки, відкриття рахунків  в банках не є обов’язковим, відповідно додатній та від’ємний рух грошових коштів може відбуватися готівковими коштами, в різних її формах.  Готівкові грошові потоки – це потік грошових коштів, який здійснюється безпосередньо готівковими коштами.

Безготівкові грошові потоки

Такі потоки формують сукупність грошового потоку організації, яка обслуговується різними кредитними чи депозитними інструментами, для прикладу кредитними чи дебетними картами, чеками, акредитивами, векселями та іншими формами безготівкових розрахунків. Безготівкові грошові потоки – це потік грошових коштів, якій здійснюється безготівковим методом.

Грошові потоки в електронній валюті

В умовах росту електронної комерції, роль електронної валюти поступово зростає.  Весь грошовий потік на підприємстві може здійснюватися в різних електронних валютах, таких як: webmoney, qiwi, paypall та інші. Грошові потоки, генеровані в електронній валюті є можливість обміняти на готівкові кошти. Виведення коштів з електронних валют не регулюється на законодавчому рівні, тому формується підґрунтя для маніпулювання потоками грошових коштів з метою зменшення податкових платежів. Грошові потоки в електронній валюті – це потік грошових коштів, які можуть здійснюватися в будь-якій валюті через системи електронних платежів.

Види грошового потоку за оцінкою  – 5

Номінальний грошовий потік

Номінальна вартість грошового потоку встановлюється в момент його формування і визначається сумою затрачених чи отриманих грошових коштів. Вартість номінального грошового потоку використовується при плануванні потоків коштів в майбутньому без прив’язки до можливого впливу інфляції. Таким чином, номінальний грошовий потік – це плановий залишок грошових коштів, які підприємство планує отримати без врахуванням впливу інфляції.

Реальний грошовий потік

Планові показники грошових потоків враховуватимуть їх реальну вартість, якщо при їх розрахунку буде визначатись можливе знецінення коштів у результаті інфляційних процесів. Це відбувається з метою визначення грошового потоку, за який можна буде придбати певні товари чи послуги в такій же кількості, в якій підприємство може це зробити на даний момент часу. Реальний грошовий потік – це  залишок коштів, отриманий в майбутньому, в якому враховані знецінення від інфляційних процесів.

Дисконтований грошовий потік

Дисконтування – це підрахунок вартості коштів, товарів чи послуг в майбутньому, прирівняної до теперішньої із врахуванням підприємницького ризку, пов’язаного із інвестиціями. Віповідно дисконтований грошовий потік – це потік коштів, який передбачає його майбутню вартість із врахуванням майбутньої вартості майна, доходів та витрат, залишку коштів та норми доходності інвестиційного капіталу.

Обліковий грошовий потік

Грошові потоки підлягають обов’язковому бухгалтерському обліку з метою його визначення та подальшого управління. Обліковий грошовий потік – це рух грошових коштів, зафіксований в облікових документах, що відбувається протягом календарного року.

Кумулятивний грошовий потік

Даний вид грошового потоку визначається при проведенні планування потоків коштів та з метою визначення ефективності інвестиційного проекту. Кумульовані грошові потоки можуть бути різними, однак в економічній літературі найчастіше мається на увазі чистий грошовий потік. Кумулятивний грошовий потік – це чистий грошовий потік, що накопичується протягом певного часу.  Він визначається як сума грошових потоків за весь життєвий цикл або за весь період планування.