Проблема планування грошових потоків гостро стоїть не для кожного підприємства. Можна сказати, що залежно від життєвого циклу діяльності бізнесу потреба у плануванні виникає більшою чи меншою мірою. Зокрема, на підприємствах, що тільки починають займатися діяльністю і відкривають власний бізнес, планування грошових потоків необхідне для отримання кредитних коштів. Банківські та кредитні установи фінансують інвестиційні процеси чи створення нового бізнесу за умови подання бізнес плану, який обов’язково включає бюджет грошових потоків на наступні три або п’ять років. Однак у даному випадку мова іде про розробку письмового плану грошових потоків, який повинен виконуватися на замовлення зовнішніх сторонніх осіб.

Окрім зовнішнього планування, є і внутрішнє, яке повинно виконуватися на кожному підприємстві, проте, на жаль, не виконується. Планування грошових потоків – це функція контролінгу, а дана сфера діяльності має місце тільки на великих підприємствах з розвинутою організаційною структурою. Малий бізнес не має можливості утримувати в штаті спеціаліста з контролінгу, який складатиме тактичні та стратегічні прогнози грошових потоків. Саме тому для малого та дрібного бізнесу питання планування грошових потоків є невирішеним, а для великих підприємств – це основна робота фінансових менеджерів, фінансистів та спеціалістів з контролінгу.

Для того, щоб зрозуміти, який перелік робіт необхідно виконувати для складання планів грошових потоків, звернемося до визначення сутності планування.

Головко Т. досліджувала у своїй науковій статті сутність планування та сучасні особливості планування грошових потоків. Автор систематизувала  визначення вітчизняних та зарубіжних економістів щодо планування і показала, що до для різних вчених планування грошових потоків має різне значення. Зокрема А. Тейлор вважає, що планування грошових потоків є частиною планування оборотних ресурсів, тобто кінцевою метою планування є оптимізація оборотних коштів. Поддєрьогін А. зазначає, що в процесі планування важливо визначити джерела фінансування, відповідно кінцева мета планування – це визначення ресурсів для фінансування господарських процесів. Бернстайн  Л. зазначає, що планування базується на визначенні ліквідності підприємства, тобто воно повинно здійснюватися з метою визначення забезпечення можливості погашення зобов’язань та заборгованостей. Бланк І. вважає, що планування грошових потоків повинно здійснюватися у розрізі трьох видів діяльності, тобто він надає важливе значення саме структурі грошового потоку. Федишин М. зазначає, що кінцевою метою планування є складання оперативних та стратегічних прогнозів грошових потоків, тобто планування обсягів їх надходження та витрачання. Сама ж автор, Головко Т. вважає, що планування грошових потоків повинно вирішувати одне із завдання управління підприємства – функцію планування. Планування ж повинно здійснюватися відповідно до цільових завдань. Особливе значення автор надає плануванні чистого грошового потоку, як частини звіти про фінансовий план. Динаміка чистого грошового потоку – це кінцевий показник, на який варто орієнтуватися.

 

Головко Т. Планування грошових потоків підприємства / Т. Головко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практич. журнал. – 2017/1. – № 4. – Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/04/9.pdf