Структура статті:

 • Значення аналізу грошових потоків
 • Аналіз динаміки та структури грошових потоків
 • Структура звіту про рух грошових коштів (непрямим методом) + Форма
 • Структура звіту про рух грошових коштів (прямим методом) + Форма
 • Методика аналізування формування грошових потоків + Приклад
 • Визначення базових показників грошових потоків + Приклад
 • Коефіцієнтний аналіз грошових потоків  – 35 показників + Приклад

Значення аналізу грошових потоків

Важливість проведення аналізу грошових потоків, на думку Ясишеної В.В. (2008), обумовлюється обмеженістю ресурсів на підприємстві, а також нестійким фінансовим станом, який притаманний будь-якому бізнесу, особливо на початку його розвитку. Аналіз грошових потоків дозволяє зменшити ризики неплатоспроможності, а також визначити можливі чинники, за допомогою яких можна підняти рівень ефективності управління фінансами на підприємстві.

Мета аналізу грошових потоків, на думку Гудзя Ю. (2013) – виявлення причин дефіциту, якщо такий існує, а також визначення додаткових джерел покращення ефективності грошових потоків. Результати аналізу слід використовувати для організації постійного моніторингу за поточною ліквідністю та платоспроможністю підприємства.

Особливий акцент в аналізі грошових потоків формується на прогнозованому характері розрахунків. Практично всі фінансові оцінки, на думку Плікас І.Я. (2002) проводяться з метою отримання економічних вигод у майбутньому, а також для можливості прогнозування чистого приросту (зменшення) маси коштів від усіх видів діяльності підприємства. При цьому удосконалення грошової форми активів є основою для удосконалення частини оборотного капіталу.

Аналіз динаміки та структури грошових потоків

Аналіз грошових потоків починається із розмежування грошового потоку за видами діяльності – тобто із вивчення грошових потоків за формою звітності №3 “Звіт про рух грошових коштів”, який складається у розрізі за 3-ма видами діяльності,  розмежовуючи грошовий потік додатково на вхідний, вихідний та чистий. Важливе місце у аналізі грошових потоків є визначення залишків готівкових коштів, які формуються на кінець звітного періоду. Ця сума коштів дозволяє сплачувати поточні платежі та зобов’язання підприємства.

Розглянемо структуру звіту про рух грошових коштів.

Зазначимо, що він може складатися прямим або непрямим методом.

Структура звіту “Про рух грошових коштів” непрямим методом (завантажити форму)

Основною сильною стороною даного звіту є те, що його значення можна отримати на базі балансу та звіту про фінансові результати. Він показує утворення грошового потоку на основі зміни активів підприємства.

Стаття Код Надх. Витр. Надх. Витр.
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Звіт про рух грошових коштів прямим методом  (Завантажити форму)

Основною перевагою використання даного звіту є простота його розуміння та відповідність звіту про фінансові результати. За допомогою цього звіту легко визначити грошову частину показників фінансових результатів.

Стаття Код Надх. Витр.
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 300
Повернення податків та зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100
Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Зобов’язань з податків та зборів 3115
Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Методики аналізування формування грошових потоків

Для того, щоб почати аналіз формування грошових потоків, слід зібрати усі показники звіту “Про рух грошових коштів” до єдиної таблиці, де вони будуть розбитими на вхідні грошові потоки, вихідні грошові потоки, чистий грошовий потік.

Аналіз вхідних грошових потоків проводиться у розрізі за видами діяльності. У таблиці зазначається перелік усіх показників, що формують вхідні грошові потоки та проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз. Аналогічний метод застосовується до аналізу вихідних грошових потоків та чистий грошових потоків.

Горизонтальний фінансовий аналіз. Теорія горизонтального аналізу базується на дослідженні динаміки грошових потоків у часі. В системі комплексного аналізу найбільш поширеними видами горизонтального фінансового аналізу є порівняння показників грошових потоків за поточний рік із показниками за минулий; порівняння показників поточного року із середніми показниками за досліджуваний період. [4]

Практично всі дослідження динаміки грошових потоків проводяться у порівнянні із факторами впливу на них. Результати даних досліджень дозволяють побудувати власні факторні моделі, які в подальшому використовуються для планування грошових потоків.

При проведенні горизонтального аналізу грошових потоків необхідно за наведеними нижче показниками визначити абсолютне відхилення (AD, Absolute deviation) за формулою:

AD=R1-R0,  

де R1 – показник за поточний рік;

R0 – базовий показник;

Відносне відхилення (RD, Relative deviation) визначається за формулою:

RD = R1/R0 * 100,

Темп приросту (GR, Growth rate) визначається за формулою:

GR = (R1-R0)/R0 * 100.  

Вертикальний фінансовий аналіз.  Даний вид аналізу будується на структурному розподілі основних показників фінансової звітності підприємства. В ході вертикального аналізу вивчається:

 • структура вхідних грошових потоків;
 • структура вихідних грошових потоків;
 • структура чистого грошового потоку;
 • структура грошових потоків за видами діяльності.

Вертикальний фінансовий аналіз проводиться на основі звіту про рух грошових коштів. Для дослідження використовуються всі види грошових потоків, які генерує підприємство.

Визначення базових показників грошових потоків

Грошові потоки складаються з руху грошових коштів від здійснення різних фінансово-господарських операцій. Основним показником грошових потоків, що свідчить про їх ефективність є чистий грошовий потік.

Чистий грошовий потік (Cash Flow або Net Cash Flow, скорочено CF)

У звіті про рух грошових коштів даний показник визначається як “Чистий рух грошових коштів за звітний період” у рядку 3400. Грошовий потік може бути додатнім або від’ємним. Від’ємний грошовий потік свідчить про те, що підприємство відчуває брак грошей для здійснення операцій. Не кожен додатній грошовий потік свідчить про ефективність діяльності, оскільки крім того, що він повинен бути, його повинно бути достатньо для покриття обов’язкових термінових платежів. Чистий грошовий потік формується чистими грошовими потоками від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Чистий операційний грошовий потік (Cash Flow From Operating Activities, скорочено CFO)

У звіті про рух грошових коштів даний показник визначається як “Чистий рух коштів від операційної діяльності” у рядку 3195. Даний показник є не менш вагомим, ніж чистий грошовий потік, оскільки його значення відображає ефективність основної роботи підприємства. У випадку підприємств електронної комерції показник показує ефективність роботи веб-ресурсу, за допомогою якого і відбувається генерування грошових потоків. Чим більшим є значення показника чистого операційного грошового потоку, тим кращою є результативність роботи підприємства.

Чистий інвестиційний грошовий потік (Cash Flow From Investing Activities, скорочено CFI)

У звіті про рух грошових коштів даний показник визначається як “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності” у рядку 3295. Для підприємств електронної комерції значення даного показника є досить вагомим, оскільки від того, скільки вкладається коштів у розвиток сайту, залежить його фінансова незалежність, тобто можливість отримання безкоштовного потоку клієнтів з пошукових систем та збільшення кількості повторюваних покупок. Як правило, значення CFI для підприємств електронної комерції є від’ємним, однак це означає тільки одне – що електронна комерція постійно розвивається. Підприємство повинно генерувати стільки чистого операційного грошового потоку, щоб його вистачало на покриття інвестиційних виплат.

Чистий фінансовий грошовий потік (Cash Flow Flom Financial Activities, скорочено CFF)

У звіті про рух грошових коштів показник визначається як “Чистий рух коштів від фінансової діяльності” у рядку 3395. На початкових стадіях життєвого циклу підприємства чистий фінансовий потік може мати додатне значення, оскільки власники бізнесу вкладатимуть власні кошти в розвиток електронної комерції до того часу, поки вона не почне генерувати достатньо коштів для фінансування організування діяльності. Якщо значення показника є від’ємним, це означає, що підприємство для розвитку використовує залучені кошти (позики або кредитування). Взагалі розвиток бізнесу неможливий без залучення зовнішніх коштів. Більше того, при використанні залучених коштів менеджери більше зацікавлені в якісному управлінні грошовими потоками, оскільки непогашення боргів призводить до додаткових виплат підприємства. Саме тому від’ємний чистий фінансовий грошовий потік є нормальним явищем при умові, що підприємство генерує достатньо коштів для його погашення.

Не менш важливими для аналізування формування грошових потоків мають вхідні та вихідні його види. Розглянемо їх.

Вхідні грошові потоки (Input Cash Flows, скорочено ICF)

У звіті про рух грошових коштів даний показник не фіксується, однак його можна обчислити додаванням вхідних операційний, фінансових та інвестиційних грошових потоків. На підприємствах електронної комерції вхідні грошові потоки в основному формуються від операційної діяльності. Наявність надходжень в інвестиційній діяльності свідчить про інші види діяльності підприємства, що не пов’язані із електронною комерцією. Наявність надходжень в фінансовій діяльності свідчать про те, що підприємство збільшує свій капітал.

Вхідні операційні грошові потоки (Intut Cash Flows from Operating Activities, скорочено ICFO)

У звіті про рух грошових коштів даний показник не визначається. Його необхідно обчислювати шляхом додавання усіх надходжень від операційної діяльності, якщо аналізувати на базі звіту №3, складений прямим методом. Це сума рядків діапазону від 3000 до 3095. У формі №3, складеній непрямим методом, показник ICFO формують показники, що відображаються в стовбці “надходження” і за рядками операційної діяльності.

Вхідні інвестиційні грошові потоки (Input Cash Flows from Investing Activities, скорочено ICFI)

У звіті про рух грошових коштів показник також не визначається. Його значення формується сумою усіх надходжень від інвестиційної діяльності, що відображені у рядках від 3200 до 3250.

Вхідні фінансові грошові потоки (Input Cash Flows from Financial Activities, скорочено ICFF)

Даний показник не визначається у звіті про рух грошових коштів. Він обчислюється сумою показників, відображених у рядках від 3300 до 3340.

Вихідні грошові потоки (Output Cash Flows, скорочено OCF)

Як і показник вхідних грошових потоків, вихідні також не фіксуються у звіті №3. Для його визначення необхідно обчислити суму вихідних грошових потоків операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Для підприємств електронної комерції вихідні грошові потоки складаються в основному з операційних грошових потоків. Однак, в залежності від інвестиційної політики підприємства або стадії життєвого розвитку підприємства, вагоме значення в формуванні вихідних грошових потоків можуть мати інвестиційні.

Вихідні операційні грошові потоки (Output Cash Flows from Operational Activities, скорочено OCFO)

Показник не визначається у звіті про рух грошових коштів. Для його визначення необхідно сумувати значення показників, відображених у рядках від 3100 до 3190 звіту про рух грошових коштів, складеного прямим методом. Що стосується звіту, складеного за непрямим методом, то дані показники визначаються сумою значень виплат операційної діяльності.

Вихідні інвестиційні грошові потоки (Output Cash Flows from Investing Activities, скорочено OCFI)

Для визначення показника необхідно підсумувати значення показників, відображених у рядках від 3255 до 3290 звіту про рух грошових коштів, складених прямим і непрямим методом. Даний показник має велике значення для підприємств електронної комерції. Його використовують для оцінювання ефективності діяльності підприємства та вкладень у розвиток бізнесу. Чим більше значення даного показника, тим більшою є можливість збільшення вхідного грошового потоку операційної діяльності у майбутньому при правильній фінансовій політиці підприємства).

Вихідні фінансові грошові потоки (Output Cash Flows from Financial Activities, скорочено OCFF)

Для визначення показника необхідно підсумувати значення даних рядках від 3345 до 3390 звіту про рух грошових коштів, складеного прямим і непрямим методом.

Валовий грошовий потік (Gross Cash Flow, скорочено GCF)

Бланк І.О. виділяє даний грошовий потік окремим видом. Він визначається як сума вхідних та вихідних грошових потоків. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має. Однак у вітчизняному фінансовому аналізі даний показник становить повноцінний об’єкт для дослідження, який вивчається у динаміці та у порівнянні до інших видів грошових потоків підприємства.

Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, скорочено FCF)

Це кошти, які залишаються на підприємстві в результаті операційної діяльності та інвестицій в основний капітал. Фактично, це та частина грошового потоку, яка залишається інвесторам. Показник розраховується як різниця між чистим операційним грошовим потоком та капітальними витратами (CAPEX, Capital Expenditures).  У звіті про рух грошових коштів CAPEX визначається показником “Витрачання на придбання необоротних активів”, рядок 3260.

Чистий вільний грошовий потік (Net Free Cash Flow, скорочено NFCF)

Це кошти, які залишаються на підприємстві у результаті операційної діяльності після капітального інвестування, погашення термінових довгострокових заборгованостей та дивідендів вкладників у бізнес. Показник розраховується як різниця між чистим грошовим потоком, капіталовкладеннями, витратами на дивіденди та погашення довгострокової термінової заборгованості.

Аналізування даних 15-ти показників повинно відбуватися у динаміці та у порівнянні одне з одним. Основним інструментарієм для здійснення цього є горизонтальний фінансовий аналіз.

 

Коефіцієнтний аналіз грошових потоків  – 35 показників + Приклад